Dug Vlade FBiH na kraju 2020. procjenjuje se na 6,37 milijardi KM

0
389
Vlada FBiH utvrdila Nacrt zakona o izmjenama Zakona o načelima lokalne samouprave (Foto: Arhiv)

Vlada Federacije BiH usvojila je danas revidirani godišnji plan zaduživanja Federacije BiH u 2020. godini. Ovaj plan je pripremljen sukladno usvojenom Rebalansu budžeta za 2020. godinu i mjerama koje je Vlada FBiH poduzela s ciljem ublažavanja i neutraliziranja negativnih učinaka uzrokovanih pandemijom Covid-19.
Revidirani plan zaduživanja obuhvata i planirana povlačenja kreditnih sredstava za finansiranje kapitalnih projekata u 2020. godini, a sukladno Programu javnih investicija Federacije BiH 2020.-2022. godina.
U 2020. godini bruto potrebe za vanjskim finansiranjem iznose 1.122,21 milion KM, pri čemu se iznos od 667,21 milion KM odnosi na finansiranje kapitalnih projekata definiranih Programom javnih investicija, a preostalih 455 miliona KM namijenjeno je finansiranju proračuna u okviru projekata ‘Jačanje bankarskog sektora u BiH’ (55 miliona KM) i Instrument brzog finansiranja (400 miliona KM).
Finansijske potrebe koje Vlada FBiH namjerava osigurati na domaćem tržištu, definirane Rebalansom budžeta, iznose 820 miliona KM i u odnosu na ranije usvojeni Budžet za 2020. godinu veće su za 290 miliona KM. Ovo bi bilo realizirano povećanom emisijom trezorskih obveznica čija ročnost će biti određena sukladno definiranim smjernicama za zaduživanje i dostupnim izvorima finansiranja, vodeći računa o riziku refinansiranja u narednom razdoblju.
Pod pretpostavkom stopostotne realizacije godišnjeg plana zaduživanja u 2020. godini, uz trenutno važeće devizne kurseve, iznos vanjskog duga na kraju 2020. godine bi bio povećan u odnosu na proteklu godinu za 689,58 miliona KM, a unutarnjeg duga za 378,3 miliona KM. Dakle, ukupan dug Vlade FBiH na kraju 2020. godine u odnosu na proteklu godinu, porastao bi za 1.064,9 miliona KM ili 20,12 posto.
Uz pretpostavku realiziranja plana finansiranja, definiranog Rebalansom budžeta za 2020. godinu, u bruto iznosu od 1.478 miliona KM, kao i kapitalnih investicija planiranih za 2020. godinu, iznos duga Vlade FBiH na kraju 2020. godine, uključujući i vanjski dug koji je prenesen na krajnje korisnike kredita, procjenjuje se na 6.374,8 miliona KM.
Imajući u vidu da je vrlo teško procijeniti dužinu trajanja i troškove pandemije koronavirusa, u slučaju izmijenjenih okolnosti Federaciji BiH stoji na raspolaganju još važeći sporazum s Međunarodnim monetarnim fondom u okviru proširenog aranžmana, kao i sredstva Evropske unije koja je za potrebe Bosne i Hercegovine osigurala 250 miliona eura.

Tromjesečni budžetski prihodi porasli 3,6%

Vlada FBiH danas se upoznala s konsolidiranim izvještajemo izvršenju budžeta Federacije, kantona, općina i finansijskih planova vanbudžetskih fondova FBiH za prva tri mjeseca 2020. godine.
Ukupni ostvareni prihodi u ovom periodu iznose 2.236,6 miliona KM, što je za 77,4 miliona KM ili za 3,6% više u odnosu na prvi kvartal prošle godine, a ostvarenje u odnosu na plan je 22,9 posto. Ukupni rashodi iznosili su 1.835,3 miliona KM, te su za 107,1 milion KM ili za 6,2% više u odnosu na isti period lani, a ostvarenje u odnosu na plan je 19,9 posto.
U prvom kvartalu 2020. godine svi nivoi vlasti FBiH ostvarili su pozitivan finansijski rezultat od 301,6 miliona KM. U istom periodu lani također je ostvaren pozitivan finansijski rezultat od 366,7 miliona KM.
Ukupan finansijski rezultat na nivou Budžeta FBiH iznosi 102,6 miliona KM, dok je lani iznosio 113,5 miliona KM. Ukupan rezultat na nivou kantona iznosi 128,4 miliona KM, u poređenu sa 138,1 miliona KM ostvarenih godinu ranije.
Općine su ostvarile ukupan finansijski rezultat od 82,8 miliona KM, dok je u istom periodu lani iznosio 80,4 miliona KM. Ukupan finansijski rezultat sektora socijalne zaštite, odnosno vanbudžetskih fondova iznosi -12,2 miliona KM, dok je u istom period prošle godine iznosio 34,7 miliona KM.

Usvojene Smjernice ekonomske i fiskalne politike do 2023.

Vlada FBiH na današnjoj sjednici usvojila je Smjernice ekonomske i fiskalne politike Federacije BiH za period 2021. – 2023. godina.
Glavna karakteristika fiskalne politike FBiH u ovom periodu prvenstveno se ogleda u provedbi mjera oporavka ekonomije nakon pandemije virusa Covid-19 i nastavku prethodno poduzetih aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije, stvaranju povoljnijeg i stabilnijeg poslovnog okruženja, povećanju priliva domaćih i inozemnih investicija, a s ciljem poticaja ekonomskog rasta, povećanja fiskalnog prostora i, u konačnici, pružanja podrške dugoročnoj makroekonomskoj stabilnosti zemlje.