ESV KS: Odluke općinskih vijeća o visini komunalnih taksi su neprihvatljive, utvrditi nove u realnim okvirima

0
399
Ekonomsko-socijalno vijeće KS traži preispitivanje odluke općinskih vijeća o komunalnim taksama

Ekonomsko-socijalno vijeće (ESV) za područje Kantona Sarajevo podržalo je stav Udruženja poslodavaca KS da su visine naknada komunalnih taksi, propisane odlukama općinskih vijeća u KS neprihvatljive za poslovnu zajednicu.
Zaključak je donesen na jučerašnjoj sjednici ESV-a koju je organizirala Vlada KS, s ciljem da se zajedno sa čelnicima općina sagleda šta je sporno u odlukama o visini komunalnih taksi koje su donijela općinska vijeća, te kako bi se iznašla najbolja rješenja.
Ekonomsko–socijalno vijeće je tom prilikom i zatražilo od općinskih vijeća da utvrde naknadu za komunalnu taksu koja će se kretati u realnim okvirima u odnosu na visinu komunalnih taksa koje su do sada primjenjivane. Upućen je poziv da općinska vijeća u roku od 60 dana naprave cjelovitu analizu primjene Zakona o komunalnim taksama, odnosno efekata vlastitih odluka o visini komunalnih taksi, te da u skladu sa rezultatima analize, eventualno promjene odluke o visini komunalnih taksi.
ESV za područje Kantona Sarajevo uputilo je poziv Poreznoj upravi Federacije BiH da odgodi vrijeme naplate naknade za isticanje firme za 60 dana od nastale obaveze za plaćanje komunalne takse. Zatraženo je i preispitivanje svih parafiskalnih nameta utvrđenih od sva četiri nivoa vlasti u BiH, odnosno općinskih, kantonalnih, entitetskih i državnih.
Svi članovi poslovne zajednice su pozvani da, u skladu sa Zakonom o komunalnim taksama i odlukama općinskih vijeća o visini komunalnih taksi, prijave isticanje firme.

ESV podržalo je stav Udruženja poslodavaca da su previsoke naknade komunalnih taksi

Ministrica za rad, socijalnu politiku, rasljena lica i izbjeglice KS i potpredsjednica ESV-a Ivana Prvulović naglasila je da je Vlada KS već ranije zauzela stav o odlukama koje su donijela općinska vijeća i smatra da odluke treba preispitati.
“Ono što želim naglasiti je da je u skladu sa Zakonom o komunalnim taksama KS, u nadležnosti općinskih vijeća donošenje kriterija i visine komunalnih taksi. Po zakonu i sav prihod od komunalnih taksi pripada općinama. Vlada Kantona Sarajevo je u ovom slučaju preuzela ulogu medijatora između poslodavaca i opština. Očekujemo da će zaključci koje je donijelo ESV KS biti ispoštovani”, izjavila je ministrica Prvulović.
Podsjetila je da je, u skladu sa pravom na lokalnu samoupravu, prilikom utrđivanja Zakona o komunalnim taksama, Vlada odnosno Skupština KS prepustila općinama da odrede visinu taksi.
Predsjednik ESV-a Safudin Čengić, u ime poslodavaca je izjavio kako je neophodno da se na bazi stručne i usporedne analize, sa sličnim zakonima u BiH i zemljama okruženja, utvrde kriteriji na osnovu kojih će se plaćati komunalne takse, a koje neće biti drastične kao sada.