FBiH: Banke na polugodištu 2017. ostvarile dobit od 152 miliona KM

Poslovanje bankarskog sektora u Federaciji BiH u prvom polugodištu karatkeriše rast bilansne sume, depozita i kredita, nastavak rasta štednje stanovništva, kapitala, dobiti i pada učešća nekvalitetnih kredita u ukupnim kreditima

0
5963
Izvor: Agencija za bankarstvo Federacije BiH (iznosi u 000 KM)

Banke u Federaciji BiH su u prvoj polovini 2017. godine ostvarile dobit u iznosu od 152 miliona KM, što je za 9 posto ili 12 miliona KM više u odnosu na isti period prošle godine.
Pozitivan finansijski rezultat od 154 miliona KM ostvarilo je 14 banaka i veći je za 4 posto ili šest miliona KM u odnosu na isti period prošle godine. Istovremeno, gubitak u poslovanju u iznosu od dva miliona KM iskazan je kod jedne banke i manji je (73%) u odnosu na isti period prošle godine, podaci su Agencije za bankarstvo FBiH (FBA).
Posmatrano u odnosu na isti period prošle godine, broj banaka u FBiH je smanjen za dvije banke i iznosi 15.
U informaciji FBA se navodi da poslovanje bankarskog sektora u prvom polugodištu karatkeriše rast bilansne sume, depozita i kredita, nastavak rasta štednje stanovništva, kapitala, dobiti i pada učešća nekvalitetnih kredita u ukupnim kreditima.
Bilansna suma bankarskog sektora u FBiH na kraju juna 2017. iznosila je 19 milijardi KM i veća je za 3,3% ili 611 miliona KM u odnosu na kraj 2016. godine.
Krediti, kao najveća stavka aktive banaka, u prvoj polovini 2017. zabilježili su rast od 4,3% ili 528 miliona KM i na kraju juna iznosili su 12,8 milijardi KM. Krediti dati privatnim preduzećima ostvarili su stopu rasta od 5,3% ili 304 miliona KM, tako da su na kraju juna 2017. krediti dati ovom sektoru dostigli iznos od 6,1 milijardu KM i učešće od 47,3%.
Krediti dati stanovništvu u istom periodu zabilježili su stopu rasta od 3,5% ili 209 miliona KM, dok je njihovo učešće blago smanjeno sa 48,7% na 48,3% i na kraju juna iznosili su 6,2 milijarde KM.
Pokazatelji kvaliteta kredita su i u prvoj polovini 2017. godine, kao i u prethodne dvije godine, poboljšani, što se posebno odrazilo na sektor pravnih lica. Nešto veći rast kreditnog portfolija, znatno niži priliv novih nekvalitetnih kredita, kao i trajni otpisi, imali su pozitivan efekat na koeficijent učešća nekvalitetnih kredita u ukupnim kreditima, koji je sa 11,7%, koliko je iznosio na kraju 2016. godine, smanjen na 11% na kraju juna 2017. godine.
Novčana sredstva iznose 5,2 milijarde KM ili 27,4% bilansne sume banaka u FBiH i na približno istom su nivou kao i na kraju 2016. godine
Ulaganja u vrijednosne papire su stavka aktive koja je u prvoj polovini 2017. zabilježila značajan rast od 8,8% ili 108 miliona KM i na kraju juna 2017. iznose 1,33 milijarde KM, sa učešćem od 7% u aktivi bankarskog sektora u FBiH.
U strukturi izvora finansiranja banaka sa učešćem od 77,1% ili u iznosu od 14,6 milijarde KM, depoziti su najznačajniji izvor finansiranja. U prvoj polovini 2017. godine zabilježen je rast depozita od 3,3% ili 462 miliona KM. Dugogodišnji trend rasta štednih depozita, kao najznačajnijeg segmenta depozitnog i finansijskog potencijala banaka, nastavljen je i u ovoj godini, sa stopom od 1,7% ili 137 miliona KM i na kraju juna 2017. iznosili su osam milijardi KM.
U prvoj polovini 2017. ukupni kapital povećan je za 3,6% ili 98 miliona KM, po osnovu dobiti tekućeg perioda i na kraju juna 2017. iznosi 2,8 milijardi KM (dionički 1,2 milijarde KM).
Stopa adekvatnosti kapitala bankarskog sistema FBiH, kao jedan od najvažnijih pokazatelja snage i adekvatnosti kapitala banaka, na kraju juna 2017. iznosio je 15,7%, kao i na na kraj 2016. godine, te je i dalje znatno viša od zakonskog minimuma (12%).