FBiH: Dobit mikrokreditnog sektora u 2022. pala 6,4%, na 13,3 miliona KM

MKF su poslovale s dobiti od 13,4 miliona KM, dok su MKD iskazala gubitak od 157 hiljada KM

0
372
Manja dobit mikrokreditnog sektora u Federaciji BiH u 2022. godini (Izvor: FBA)

Mikrokreditni sektor u Fedefaciji BiH je u 2022. godini poslovao s dobiti od 13,3 miliona KM, što je za 0,9 miliona KM ili 6,4% manje u odnosu na 2021. godinu.
Prema podacima Agencije za bankarstvo FBiH, koja regulira i rad mikrokreditnih organizacija, MKO su ukupno iskazale 19,2 miliona KM dobiti i 5,9 miliona KM gubitka.
Mikrokreditne fondacije (MKF) su iskazale višak prihoda nad rashodima u iznosu od 13,4 miliona KM, koji je za 0,2 miliona KM veći u odnosu na 2021. godinu, dok su mikrokreditna društva (MKD) iskazala neto gubitak od 157 hiljada KM.
Iskazani ukupni višak prihoda nad rashodima MKF iznosio je 13,8 miliona KM (osam MKF), a manjak prihoda nad rashodima su iskazale dvije MKF u iznosu od 0,4 miliona KM. Dobit su iskazala dva MKD u iznosu od 5,4 miliona KM, dok je jedno MKD iskazalo gubitak u iznosu od 5,5 miliona KM.
Ukupni prihodi mikrokreditnog sektora u FBiH u 2022. iznosili su 126 miliona KM i veći su za 6,4 miliona KM ili 5,4% u odnosu na godinu ranije.
U strukturi ukupnih prihoda MKO, prihodi od kamata i slični prihodi učestvuju sa 92,2%, operativni prihodi sa 6,4%, a ostali poslovni prihodi sa 1,4%. U odnosu na prethodnu godinu, prihodi od kamata i slični prihodi, zabilježili su porast od 6,3 miliona KM ili 5,7%. Prihodi od kamata na kredite, kao najznačajnija stavka prihoda od kamata i sličnih prihoda porasli su za 5,2 miliona KM ili 5,1%.
Ukupni rashodi mikrokreditnog sektora u FBiH lani su iznosili 112,7 miliona KM i veći su za 7,4 miliona KM ili 7% u odnosu na 2021. godinu. U strukturi ukupnih rashoda MKO, dominiraju operativni rashodi sa učešćem od 75,8%, dok rashodi od kamata i slični rashodi učestvuju sa 13,1%, te troškovi rezervisanja za kreditne i druge gubitke sa 8,6%. Na ostale poslovne rashode i porez na višak prihoda nad rashodima, odnosno dobit odnosi se 2,5% ukupnih rashoda MKO.
Operativna efikasnost poslovanja mikrokreditnog sektora u FBiH je u 2022. iznosio 18,93%, što je u okviru propisanog pokazatelja.
Ukupna aktiva mikrokreditnog sektora u FBiH je u 2022. iznosila 728,9 miliona KM i za 35,4 miliona KM ili 5,1% je veća u odnosu na 2021. godinu. Najveće stavke pasive odnose se na: kapital koji iznosi 353,1 milion KM i čini 48,4% ukupne pasive i obaveze po uzetim kreditima koje iznose 338,3 miliona KM ili 46,4% ukupne pasive.
U 2022. godini ukupno povećanje kapitala na nivou mikrokreditnog sektora u FBiH je iznosilo 19,3 miliona KM ili 5,8%, od čega je kapital MKF povećan za 13,4 miliona KM ili 4,8%, dok je kapital MKD u posmatranom periodu povećan za iznos od 5,9 miliona KM ili 11,2%.