Kantoni, općine i gradovi će raditi na implementaciji Ciljeva održivog razvoja

0
162
Podrška lokalnim zajednicama u implementaciji projekata u ispunjavanju Agende 2030

Na događaju održanom danas u Sarajevu tri kantona i osam općina/opština i gradova potpisali su sporazum o lokalizaciji Ciljeva održivog razvoja.
Partnerski kantoni i lokalne samouprave su odabrani za saradnju jer su dokazali da imaju uspostavljen funkcionalan sistem upravljanja razvojem, ostvaruju značajne razvojne rezultate, vode računa o najugroženijim grupama stanovništva te žele postati istinski lideri u provođenju Ciljeva održivog razvoja.
Saradnja će se u idućem periodu odvijati kroz proces lokalizacije i operacionalizacije Ciljeva održivog razvoja kroz sistemsku implementaciju strategija razvoja kantona i lokalnih samouprava. Pored toga, radit će se i na razvoju i pripremi dokumentacije za strateške projekte koji doprinose ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja, kao i pripremi i implementaciji razvojnih projekata.
Lisa Curman, zamjenica šefice Odjela za razvojnu saradnju pri Ambasadi Švedske u BiH kazala je da je promoviranje i podrška lokalnim zajednicama u razvoju i implementaciji projekata koji doprinose ispunjavanju Agende 2030 posebno važno jer akcije na lokalnom nivou igraju ključnu ulogu u ispunjavanju globalnih ciljeva.
Veronika Vashchenko, zamjenica Predstavnice UNICEF-a u BiH naglasila je da su partnerstva sa lokalnim samoupravama ključna za identifikaciju i bolju socijalnu inkluziju najranjivijih grupa stanovništva, što je u skladu sa principom Ciljeva održivog razvoja da niko ne smije ostati isključen.
Steliana Nedera, rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH istakla je da će lokalizacija SDG-a na kantonalnom i lokalnom nivou povećati kapacitete za pripremu i provedbu konkretnih projekata koji će potaknuti promjene u životima ljudi i pokazati kako niži nivoi vlasti mogu doprinijeti postizanju SDG-a, s posebnim fokusom na princip da niko ne smije biti izostavljen u procesu.
Irfan Halilagić, premijer Tuzlanskog kantona izrazio je spremnost i opredijeljenost TK da djelovanje usmjeri ka održivom razvoju, koji će se ogledati u ravnomjernom ekonomskom rastu uz zaštitu okoliša i prirodnih resursa te kreiranje pravednog društva i smanjenje nejednakosti koje egzistiraju unutar Kantona.
Događaj je održan u okviru programa ‘Prevođenje Okvira za realizaciju Ciljeva održivog razvoja (SDGs) u BiH u održivi i inkluzivni rast’ (SDG2BiH), kojeg finansira Švedska, a implementira UNDP u partnerstvu sa UNICEF-om i UN Women u okviru podrške Ujedinjenih nacija bh. vlastima u implementaciji Okvira za realizaciju SDG-ova u BiH.