Konferencija Energa: U fokusu sesije o energetskoj efikasnosti

0
1109
Drugog konferencijskog dana u fokusu su bile teme vezane za energijsku efikasnost i obnovljive izvore energije

Konferencijski dio ovogodišnjeg sajma Energa privukao je veliko interesovanje učesnika, kojih je više od 200 ali i brojnih izlagača, posjetitelja i predstavnika medija koji u tri konferencijska dana imaju imati priliku čuti brojne relevantne sagovornike iz oblastikoje će biti tretirane kroz deset sesija i panel diskusija.
Drugog konferencijskog dana dvije od tri sesije su tretirale oblast energijske efikasnosti.
Prva se odnosila na potencijale za poboljšanje energetske i resursne efikasnosti u industriji, u okviru koje su prezentirana iskustva predstavnika Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Privredne komore FBiH i RS, GIZ-a – Njemačke organizacije za tehničku saradnju koja u BiH implementira brojne projekte energijske efikasnosti, te dvije firme iz BiH i Slovenije koje realizuju projekte energijske efikasnosti u privrednim subjektima.
Ispravnim pristupom upravljanju energijom u industriji moguće je ostvariti značajne uštede, koje se najčešće manifestuju kroz uštedu energije. Prvi ozbiljniji projekti u ovoj oblasti u BiH započeti još 2003. godine, ali kako je rečeno, od tada nije mnogo učinjeno.
“Mi u okviru EU direktiva o energetskoj efikasnosti, koju smo obavezni primjenjivati, imamo obavezu pomoći industriji u oblasti energetske efikasnosti. Mogli smo čuti najavu usvajanja potpunijeg zakonskog okvira a koji sam po sebi neće biti dovoljan, pa je na svima nama koji smo na neki način vezani za ovu oblast da razvijemo različite mehanizme pomoći“, rekla je prof. dr. Sanda Midžić Kurtagić, nacionalna koordinatorica UNIDO NCPP BH programa i moderatorica ove sesije.
Pomoć bh. industriji u poboljšanju energetske i resursne efikasnosti se ogleda u finansijskoj, savjetodavnoj i stručnoj pomoći u jačanju njihovih tehničkih kapaciteta, što je osnovni preduslov za iskorak u ovoj oblasti – istaknuto je na današnjoj sesiju u okviru Konferencije Energa, koja je kako su istakli učesnici, tek jedna od prvih ozbiljnih aktivnosti u BiH kada je ova tema u pitanju.
Na drugoj sesiji na temu energetske efikasnosti učesnici su govorili o naučenim lekcijama i nadolazećim obavezama BiH u okviru EU direktive o energetskoj efikasnosti.
U okviru implementacija Direktive 2006/32/EZ o energetskoj efikasnosti u krajnjoj potrošnji i energetskim uslugama i Direktive 2012/27 EU o energetskoj efikasnosti (EED), u decembru prošle godine Vijeće ministara BiH usvojilo je Akcioni plan za energetsku efikasnost u BiH za period 2016 – 2018. god (APEE u BiH).
Sanja Kapetina, stručni savjetnik u MVTEO BiH u svojoj prezentaciji je istakla da je nakon toga formirana i Radna grupa za energetsku efikasnost u BiH koju čine sve relevantne institucije BiH koje se bave energetskom efikasnošću, a koja za cilj ima razmjenu iskustava i informacija u oblasti EE i i metodološku harmonizaciju pristupa u ispunjavanju obaveza iz Ugovora o Energetskoj zajednici.
Kada je u pitanju implementacija Direktive 2010/31/EU o energetskim karakteristikama zgrada, istaknuto je da su entitetski zakoni o energetskoj efikasnosti djelimično transponirali zahtjeve Direktive, te da u narednom periodu predstoji uspostavljanje finansijskih mehanizama i modela za implementaciju programa i mjera energetske efikasnosti stambenih i javnih zgrada, osiguranje softvera za izračunavanje energetskih karakteristika zgrada, uspostavljanje sertifikacijske šeme za klasifikaciju zgrada prema potrebama primarne energije i definisanje ciljeva i planova za realizaciju zgrada gotovo nulte potrošnje.
U implementaciji Direktive 2010/30/EU o označivanju potrošnje energije i ostalih resursa proizvoda povezanih s energijom uz pomoć oznaka i standardiziranih informacija o proizvodu, konstatovano je da je Republika Srpska transponirala odredbe Direktive i devet delegiranih akata koje se odnose na označavanje prioritetnih proizvoda povezanih s energijom, dok je Federacija BiH donošenjem Zakona o energijskoj efikasnosti, kreirala pravni osnov za transpoziciju Direktive.
Za implementaciju obaveza, potrebno je usvajanje podzakonskih akata i delegiranih akata o proizvodima, te dalja transpozicija delegiranih akata čiji je rok za implementaciju bio januar 2018.
Također je istaknuto da je 1. juna 2018. pripremljen Nacrt konačnog izvještaja Studije o opštim ciljevima Energetske zajednice za 2030. (energetska efikasnost, obnovljivi izvori energije, smanjenje emisija stakleničkih gasova), u skladu sa kojim je predloženo je da se uspostavi cilj energetske efikasnosti na nivou Energetske Zajednice u skladu sa ciljem EU za 2030., a to je 30% smanjenje potražnje za energijom.
Sutra, posljednjeg sajamskog dana, u okviru Konferencije planirane su tri sesije. Prva će govoriti o stanju i perspektivama električnih automobila u BiH, druga o materijalima ekološke budućnosti i treća koju organizuje Privredna/gospodarska komora BiH, a u okviru koje će biti prezentirane četiri teme.
Sajam i konferencija Energa završavaju sutra u 14 sati dodjelom priznanja.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here