Lizing sektor u FBiH poslovao u 2020. s dobiti od 4,3 miliona KM

Ukupni prihodi lizing sektora u FBiH ostvareni u 2020. iznose 35,8 miliona KM i veći su za 3,5 miliona KM ili 10,9% u odnosu na 2019. godinu

0
806
Osnovni pokazatelji poslovanja lizing sektora u FBiH u 2020. godini (Izvor: FBA)

Na nivou lizing sektora u Federaciji BiH, kojeg čine četiri lizing društva, u 2020. godini iskazana je dobit od 4,3 miliona KM, što je povećanje za 5,6 miliona KM u odnosu na 2019. godinu (poslovalo pet lizing društava) kada je iskazan gubitak od 1,3 miliona KM.
Povećanje poslovnog rezultata lizing sektora najvećim dijelom posljedica je poboljšanja poslovnog rezultata kod jednog lizing društva u iznosu od 2,7 miliona KM koje je s krajem 2020. godine iskazalo pozitivan finansijski rezultat, kao i jednog lizing društva u iznosu od 2,8 miliona KM, koje je u 2019. imalo značajan gubitak u poslovanju, a koje i pored značajnog poboljšanja poslovnog rezultata, sa krajem 2020. godine poslovalo s gubitkom.
Ostala dva lizing društva su iskazala pozitivan finansijski rezultat, iako su zabilježila pad dobiti u odnosu na 2019. godinu za 1,2 miliona KM.
Ukupni prihodi lizing sektora u FBiH ostvareni u 2020. iznose 35,8 miliona KM i veći su za 3,5 miliona KM ili 10,9% u odnosu na 2019. godinu.
Kamatni prihodi lizing sektora FBiH u 2020. iznose 12,7 miliona KM (čine 35,5% ukupnih prihoda lizing sektora) i manji su za 1,1 milion KM ili 7,9% u odnosu na 2019. godinu. Najznačajnija pozicija prihoda od kamata su prihodi po osnovu kamata iz finansijskog lizinga u ukupnom iznosu od 10,5 miliona KM i manji su za 1,3 miliona KM ili 11,3% u odnosu na 2019. godinu.
Ukupni rashodi u 2020. iznosili su 31,5 miliona KM, i manji su za 2,1 milion KM ili 6,2% u odnosu na 2019. godinu.
Rashodi po osnovu kamata u lizing sektoru u 2010. iznosili su 4,3 miliona KM, sa učešćem od 13,5% u ukupnim rashodima lizing sektora, te su manji u odnosu na 2019. za 132 hiljade KM ili 3%. Kamatni rashodi na uzete kredite, kao dominantna stavka rashoda od kamata, zabilježili su pad za 136 hiljada KM ili 3,2%.
Ukupna aktiva lizing sektora u FBiH na kraju 2020. iznosila je 343,8 miliona KM i veća je za 20,5 miliona KM ili 6,3% u odnosu na 2019. godinu.
Neto potraživanja po osnovu finansijskog lizinga, kao najznačajnija stavka u strukturi ukupne aktive, iznose 256,8 miliona KM ili 74,7% ukupne aktive i u odnosu na 2019. veća su za 15,7 miliona KM ili 6,5%.
U pogledu kvaliteta aktive lizing sektora u FBiH na kraju 2020. iskazano je ukupno 3,5 miliona KM dospjelih neizmirenih potraživanja koja su veća za 16,2% u odnosu na 2019. godinu, na šta je najvećim dijelom uticalo povećanje ove stavke kod jednog lizing društva. Rezerve za gubitke po finansijskom lizingu smanjene su za 20,2% u odnosu na 2019. godinu.
Ukupan broj i vrijednost novozaključenih lizing ugovora za finansijski i operativni lizing na nivou lizing sistema, u posmatranom periodu bilježe smanjenje za 30,8%, odnosno 16,4%.
Zaključno sa krajem 2020. godine 28,8 miliona KM ili 11,1% od iznosa ukupnog finansiranja je obuhvaćeno nekom od aktivnih mjera propisanih Odlukom o privremenim mjerama koje lizing društva i mikrokreditne organizacije primjenjuju za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih Covid-19. Ukupan iznos finansiranja pravnih lica koji je obuhvaćen nekom od aktivnih mjera je 28,6 miliona KM ili 12,5% od iznosa finansiranja pravnih lica, dok portfolio fizičkih lica pod aktivnim mjerama iznosi 0,2 miliona KM ili 0,9% od iznosa finansiranja fizičkih lica.
U strukturi ukupne pasive lizing sektora u FBiH na kraju 2020. godine najveću stavku predstavljaju obaveze po uzetim kreditima u iznosu od 307,9 miliona KM, koje čine 89,5% ukupne pasive. U odnosu na 2019. godinu ove obaveze su povećane za iznos od 21,6 miliona KM ili 7,5%.
Posmatrano prema ugovorenoj ročnosti, dominantno je učešće dugoročnih kredita u obavezama po uzetim kreditima.
Ukupni kapital lizing sektora u FBiH na kraju 2020. godine iznosio je 27,8 miliona KM, što čini 8,1% ukupne pasive lizing sektora FBiH i u poređenju sa 2019. godinom, ova bilansna pozicija je smanjena za 1,3 miliona KM ili 4,4%.
U FBiH je na kraju 2020. godine poslovalo četiri lizing društva (lizing sektor) i jedna komercijalna banka koja obavlja poslove finansijskog lizinga. U četvrtom kvartalu 2020. godine, jednom lizing društvu je oduzeta dozvola za rad, podaci su Agencije za bankarstvo FBiH (FBA), koja regulira i rad lizing sektora.
U lizing sektoru FBiH su na kraju 2020. godine bila ukupno 101 zaposlena što je za 9,8% manje u odnosu na 2019. kao posljedica prestanka rada jednog lizing društva u četvrtom kvartalu 2020. godine.