Neto dobit banaka u FBiH na polugodištu 268,1 milion KM

Banke sa sjedištem u FBiH u prvih šest mjeseci 2023. povećale neto dobit za 93,1 milion KM u odnosu na isti period prethodne godine

0
138
Sve banke sa sjedištem u FBiH u prvom polugodištu 2023. pozitivno poslovale (Izvor: FBA)

Na nivou bankarskog sektora u FBiH u prvom polugodištu 2023. iskazan je pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 268,1 milion KM, što je za 93,1 milion KM više u odnosu na isti period prethodne godine. Sve (13) komercijalne banke sa sjedištem u FBiH su iskazale pozitivan finansijski rezultat.
Ukupni prihodi bankarskog sektora u FBiH u prvih šest mjeseci 2023. iznosili su 739,4 miliona KM i veći su za 93,3 miliona KM ili za 14,4% u odnosu na isti period prošle godine.
U strukturi ukupnih prihoda, prihodi od kamata i slični prihodi učestvuju sa 57,9%, dok operativni prihodi učestvuju sa 42,1%. U odnosu na prvih šest mjeseci 2022. došlo je do povećanja učešća prihoda od kamata i sličnih prihoda za 4,7 procentnih poena, koliko iznosi smanjenje učešća operativnih prihoda. U posmatranom periodu, ostvareni ukupni kamatni i slični prihodi veći su za 84,2 miliona KM ili 24,5%.
Ukupni rashodi banaka u FBiH iznosili su 462,9 miliona KM i u odnosu na isti period prethodne godine manji su za 6,6 miliona KM ili 1,4%. U strukturi ukupnih rashoda, dominiraju nekamatni rashodi sa učešćem od 90,8%, dok rashodi od kamata i slični rashodi učestvuju sa 9,2%. U odnosu na isti period lani, povećano je učešće nekamatnih rashoda za 3,1 procentni poen, za koliko je smanjeno učešće rashoda od kamata.
Ukupan kapital bankarskog sektora u FBiH na kraju juna 2023. povećan je za 162,1 milion KM ili 5% u odnosu na kraj 2022. godine i iznosi 3,4 milijarde KM (12,2% pasive). Dionički kapital iznosi 1,6 milijardi KM, regulatorni kapital tri milijarde KM, osnovni kapital i redovni osnovni kapital 2,9 milijardi KM, dopunski kapital 146,2 miliona KM.
Ukupna neto aktiva na nivou bankarskog sektora u FBiH krajem juna 2023. iznosila je 27,9 milijardi KM i za 726,2 miliona KM ili 2,7% je veća u odnosu na kraj 2022. U strukturi aktive banaka najveće učešće imaju neto krediti (57,8%), zatim slijede novčana sredstva (30,4%), te vrijednosni papiri (7,2%). U okviru pasive bilansa banaka najveće učešće imaju depoziti (82,7%) i kapital (12,2%).
Depoziti na kraju juna 2023. iznosili su 23,1 milijardu KM (82,7% ukupne pasive) i povećani su u odnosu na kraj 2022. godine za 643,7 miliona KM ili 2,9%. Od ukupnog iznosa depozita, 1,5 milijardi KM ili 6,6% odnosi se na depozite prikupljene u organizacionim dijelovima banaka iz FBiH u RS-u i Brčko distriktu.
Valutna struktura depozita na polugodištu 2023. promijenjena je u odnosu na kraj 2022. u pogledu povećanja učešća depozita u domaćoj valuti sa 69,3% na 70,2% i smanjenja učešća depozita u stranoj valuti sa 30,7% na 29,8%. Depoziti u domaćoj valuti iznose 16,2 milijarde KM i povećani su za 640,1 milion KM ili 4,1% u odnosu na kraj 2022. godine, dok depoziti u stranim valutama iznose 6,9 milijardi KM i povećani su za 3,7 miliona KM ili 0,1%.
U 2023. godini nastavljen je trend rasta štednih depozita. S krajem juna 2023. godine štedni depoziti iznose 10,8 milijardi KM i u odnosu na kraj 2022. povećani su za 510,2 miliona KM ili 4,9%.
Krediti iznose 17,1 milijardu KM i veći su za 569,1 milion KM ili za 3,4% u odnosu na kraj 2022. godine. Krediti stanovništvu iznose 8,4 milijarde KM, sa učešćem u ukupnim kreditima od 49,1%, i u odnosu na kraj 2022. godine povećani su za 371,9 miliona KM ili za 4,6%. Krediti pravnim licima iznose 8,7 milijardi KM, sa učešćem u ukupnim kreditima od 50,9% i u odnosu na kraj 2022. povećani su za 197,2 miliona KM ili 2,3%.
U valutnoj strukturi kredita najveće učešće od 64,7% ili 11 milijardi KM imaju krediti odobreni u domaćoj valuti, zatim slijede krediti odobreni sa valutnom klauzulom sa učešćem od 31,4% ili 5,4 milijarde KM (EUR: 5,4 milijardi KM ili 99,99%, CHF: 0,4 miliona KM ili 0,01%), a najmanje učešće od 3,9% ili 0,7 milijardi KM imaju krediti odobreni u stranoj valuti (od toga se na EUR odnosi 99,96%), navodi se u informaciji Agencije za bankarstvo FBiH (FBA).
Na nivou bankarskog sektora na kraju prvog polugodišta 2023. bilo je 6.531 uposlenih, što je za 121 radnika ili 1,9% više u odnosu na kraj 2022. godine.