NLB Banka Sarajevo isplaćuje dividendu dioničarima

0
284
Aktiva NLB Banke Sarajevo na polugodištu 2023. porasla je četiri posto, na 1,7 milijardi KM

Skupština NLB Banke d.d. Sarajevo je na 56. redovnoj sjednici, održanoj 25. maja ove godine, donijela Odluku o isplati dividendi iz akumulirane (zadržane) dobiti, na osnovu koje će se 25.07.2023. godine isplatiti dividenda na prioritetne i na redovne dionice.
Dividenda na prioritetne dionice je obračunata po kamatnoj stopi na oročene
depozite građanima preko tri godine, koja se primjenjivala u Banci na dan
usvajanja revidiranog Godišnjeg obračuna Banke za 2022. godinu i prema stanju
dioničara, vlasnika dionica na taj dan.
Dividenda na redovne dionice će se isplatiti dioničarima – vlasnicima redovnih dionica. koji se nalaze na listi dioničara Banke kod Registra vrijednosnih papira FBiH na dan donošenja Odluke Skupštine (25.05.2023. godine).
Visina dividende za jednu redovnu dionicu iznosi 39,19 KM.