Po osnovu ugovora o faktoringu banke u FBiH potraživale 17,3 miliona KM

0
716

Faktoring poslovanje u Federaciji BiH obavljaju četiri komercijalne banke, od kojih su dvije članice međunarodnih bankarskih grupa sa sjedištem u zemljama članicama EU i dvije u pretežno domaćem vlasništvu.
Po osnovu ugovora o faktoringu na dan 30.09.2022. godine, banke su potraživale ukupno 17,3 miliona KM, u cijelosti u domaćem faktoringu, od čega se iznos od 8,9 miliona KM ili 51,4% odnosi na faktoring sa pravom regresa, a 8,4 miliona KM ili 48,6% na faktoring bez prava regresa.
Struktura navedenog iznosa potraživanja prema ugovorenim dospijećima je sljedeća: sa ugovorenim dospijećem do 60 dana – 96,9%, od 61 do 90 dana – 3,1%, a od 91 do 180 dana nije bilo potraživanja po navedenom dospijeću.
Ukupni prihodi pružaoca usluga faktoringa u FBiH sa 30.09.2022. godine, iznose 629 hiljada KM (prihodi od kamata, naknada za faktoring i administrativnih naknada). U poređenju sa istim periodom prethodne godine, ukupni prihodi pružaoca usluga faktoringa bili su manji za 172 hiljade KM ili 21,5%. U strukturi iskazanih ukupnih prihoda, 68,8% se odnosi na faktoring sa pravom regresa, a 31,2% na faktoring bez prava regresa.
Sa 30.09.2022. godine ukupan broj novozaključenih ugovora o faktoringu u FBiH iznosio je 178, a svi ugovori se odnose na domaći faktoring. U odnosu na isti period lani broj novozaključenih ugovora je manji za 85 ugovora ili 32,3%, navodi se u informaciji Agencije za bankarstvo FBiH.