Prihvaćeno zaduženje FBiH kod EU u iznosu od 153,75 miliona eura

0
221
Od ukupno odobrenih 250 miliona eura za BiH, Federaciji pripada 61,5% sredstava

Vlada FBiH upoznala se sa informacijom o Sporazumu o kreditnoj liniji – Makrofinansijska pomoć za Bosnu i Hercegovinu između Evropske unije kao zajmodavca i Bosne i Hercegovine kao zajmoprimca i Centralne banke BiH kao agenta zajmoprimca.
Prihvatila je zaduženje Federacije BiH po ovom Sporazumu o kreditnoj liniji u iznosu do 153,75 miliona eura, što iznosi 61,5 posto od ukupno odobrenih 250 miliona eura za Bosnu i Hercegovinu.
Cilj ovog zaduženja je ublažavanje ograničenja u smislu finansiranja iz vanjskih izvora, ublažavanje platnog bilansa i ukupnih budžetskih potreba, ojačavanje stanja deviznih rezervi i pomoć u rješavanju tekućih i vanjskih finansijskih poteškoća radi ekonomske stabilizacije i programa reformi.
Sredstva se odobravaju Federaciji BiH s rokom otplate do 15 godina i grejs periodom do pet godina.
Odlukom je data saglasnost za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Federacije BiH, a za njegovo potpisivanje je ovlaštena federalna ministrica finansija.