Raspodjela sredstava pomoći kantonima za sanaciju šteta od koronavirusa

0
717
Vlada FBiH: Dobri rezultati mjera na ublažavanju ekonomskih posljedica pandemije (Foto: Arhiv)

Vlada FBiH danas se upoznala sa informacijom o raspodjeli sredstava iz Budžeta Institucija Bosne i Hercegovine namijenjenih za saniranje ekonomskih šteta uzrokovanih epidemijom COVID-19.
Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo finansija da Ministarstvu finansija i trezora BiH dostavi instrukciju za uplatu sredstva iz Odluke o raspodjeli sredstava iz Budžeta institucija BiH, namijenjenih za saniranje ekonomskih šteta uzrokovanih epidemijom COVID-19 entitetima i Brčko distriktu od 1. oktobra 2020. godine.
Pedeset posto iznosa koji pripada Federaciji BiH treba uplatiti na depozitni račun FBiH.
Drugu polovinu sredstava koja pripadaju Federaciji BiH treba uplatiti na depozitne račune deset kantona u omjerima koji su utvrđeni točkom Odlukom o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu finansija s pozicije ‘Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – sredstva iz RFI aranžmana sa MMF-om’ .
Od tog iznosa Unsko-sanskom kantonu pripada 11,95 posto, Posavskom 3,8 posto, Tuzlanskom 19,46 posto, Zeničko-dobojskom 15,94 posto, Bosansko-podrinjskom kanton 2,08 posto, Srednjobosanskom 11,14 posto, Hercegovačko-neretvanskom 9,71 posto, Zapadnohercegovačkom 4,15 posto, Sarajevskom 18,09 posto i Kantonu 10 pripada 3,68 posto.
Federalno i kantonalna ministarstva finansija zadužena su da izvještaje o utrošku sredstava dostavi Ministarstvu finansija i trezora BiH najkasnije do 30.6.2021. godine.