RS: Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u februaru porasle 1,3%

0
482
Cijene su najviše pale u grupacijama Intermedijarnih proizvoda i Energije

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u februaru u odnosu na januar 2022. godine, u prosjeku su više za 1,3%, dok su u poređenju sa februarom 2021. godine više za 8,0%, dok su u odnosu na decembar 2021. više za 2,7%, saopćio je Zavod za statistiku Republike Srpske.
Prema namjeni potrošnje, u februaru u odnosu na januar 2022. godine, cijene trajnih proizvoda za široku potrošnju više su 9,3%, cijene kapitalnih proizvoda više su za 3,1%, cijene intermedijarnih proizvoda više za 1,8%, cijene netrajnih proizvoda za široku potrošnju više su za 1,0%, dok su cijene energije u prosjeku više za 0,7%.
Po oblastima industrijske proizvodnje, u februaru u odnosu na januar 2022. godine, zabilježen je rast cijena u oblastima: Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 14,6%, Proizvodnja namještaja 9,7%, Prikupljanje otpada, djelatnosti obrade i odlaganja otpada; reciklaža materijala 7,1%, Vađenje uglja i lignita 4,2%, Proizvodnja papira i proizvoda od papira 3,6%, Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala 3,5%, Proizvodnja baznih metala 3,3%, Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 2,9%, Vađenje ruda metala 2,8%, Štampanje i umnožavanje snimljenih zapisa 2,7%, Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim mašina i opreme 2,7%, Ostala prerađivačka industrija 2,1%, Proizvodnja električne opreme 2,0%, Vađenje ostalih ruda i kamena 1,9%, Proizvodnja prehrambenih proizvoda 1,2%, Proizvodnja tekstila 1,2%, Proizvodnja i snabdjevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 1,0%, Proizvodnja proizvoda od gume i plastičnih masa 0,8%, Prerada drveta i proizvoda od drveta i plute, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala 0,5%, Popravka i instalacija mašina i opreme 0,5%, Proizvodnja odjeće 0,1%, Proizvodnja kože i proizvoda od kože 0,1%, Proizvodnja mašina i opreme 0,1%.
Pad cijena u februaru u odnosu na januar 2022. godine zabilježen je u oblasti Proizvodnja koksa i rafinisanih naftnih proizvoda 0,1%.
U preostalih pet oblasti industrijske proizvodnje cijene u februaru u odnosu na januar 2022. godine, u prosjeku su ostale na istom nivou.