Za finansijsku stabilizaciju zdravstvenog sektora u FBiH 225 miliona KM

0
442
Dr. Marina Bera, pomoćnica federalnog ministra zdravstva

Prijedlog zakona o finansijskoj konsolidaciji i restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH, koji je utvrdila Vlada FBiH sa svoja dva amandmana, podrazumijeva izdvajanje 225 miliona KM iz federalnog budžeta u naredne tri godine univerzitetsko-kliničkim centrima, te kantonalnim i općim bolnicama.
“Usvajanje i provođenje ovog zakon doprinijet će finansijskoj stabilizaciji zdravstvenog sistema u Federaciji BiH. Njime se stvaraju i pretpostavke za restruktuiranje zdravstvenih ustanova što podrazumijeva uvođenje novih zdravstvenih tehnologija, kao i reformu finansiranja zdravstvenog sektora. Sve to je preduslov za kvalitetnije i dostupnije zdravstvene usluge”, rekla je pomoćnica federalnog ministra zdravstva dr. Marina Bera.
Sredstva su namijenjena sanaciji teškog stanja, rješavanju dugovanja zdravstvenih ustanova čiji osnivači su Federacija, jedan ili više kantona zajedno, te općine, a posebno tamo gdje je evidentirana nelikvidnost ili postoje gubici.
“Finansijskim analizama poslovanja utvrđeno je da javne zdravstvene ustanove zaključno sa 31.12.2020. godine bilježe ukupni gubitak od oko 203,1 miliona KM. Ukupna dugovanja javnih zdravstvenih ustanova iznose 438,7 miliona KM. Od toga se 25,6 posto iznosa odnosi na obaveze prema dobavljačima koje su starije od 60 dana, a ove obaveze imaju tendenciju rasta, naročito u pandemiji Covid-19, što je navedeno i u obrazloženju zakona”, kazala je dr. Bera.
Zakonom je regulirano restrukturiranje i finansijska konsolidacija javnih zdravstvenih ustanova u FBiH, prvenstveno zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Federacija BiH – klinički centri čiji je osnivač FBiH i jedan ili više kantona zajedno.
Ovim zakonom obuhvaćena su tri univerzitetsko-klinička centra, te šest kantonalnih i 10 općih bolnica u FBiH. Ukupan iznos sredstava za podršku procesu restrukturiranja i sanacije, te modernizciju kliničkih centara je 120 miliona KM, dok ukupan iznos sredstava namijenjen za kantonalne bolnice iznosi 65,5 miliona KM, a za opće bolnice ukupno 39,5 miliona KM.
Prijedlog ovog zakona trebao bi se razmatrati naredne sedmice na Parlamentu FBiH.