Tri miliona KM za izgradnju Hitne pomoći u Zenici i Doma zdravlja u Kiseljaku

0
166
Za prvu fazu izgradnje zgrade hitne pomoći Doma zdravlja Zenica predviđen milion KM

Na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, Vlada Federacije BiH usvojila je dvije odluke o programu utroška sredstava sa kriterijima raspodjele iz ‘Tekućih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima’, a odnose se na prvu fazu izgradnje zgrade hitne pomoći Doma zdravlja u Zenici i završetak izgradnje Doma zdravlja u Kiseljaku u ukupnom iznosu od tri miliona KM.
Prva odluka o Programu utroška odnosi se na transfer za prvu fazu izgradnje zgrade hitne pomoći Doma zdravlja Zenica u iznosu od milion KM. Ova sredstva se raspoređuju za sufinansiranje projekta izgradnje objekta i uspostave službe hitne medicinske pomoći sa pratećim sadržajima kojeg provodi Grad Zenica, a s ciljem poboljšanja kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite. Sredstva će se doznačavati u tranšama na račun Grada Zenice, a na osnovu zaključenih ugovora sa dobavljačima radova/usluga i u iznosima u vrijednosti ugovora.
Druga odluka se odnosi na Program utroška sredstava za dovršetak izgradnje nove zgrade Doma zdravlja Kiseljak u iznosu od 2 miliona KM.
Projekt izgradnje nove zgrade Doma zdravlja Kiseljak provode Općina Kiseljak i JU Dom zdravlja Kiseljak. Sredstva će se prenositi u tranšama na račun Općine Kiseljak kao jednog od implementatora projekta, nakon što isti Federalnom ministarstvu zdravstva dostavi dokaze o izvršenim radovima/uslugama od strane dobavljača.