U budžetu FBiH za kulturu i sport planirano 4,67 miliona KM

0
250
Dječji dodatak će se isplatiti iz Budžeta Federacije BiH za 2023. godinu

Vlada Federacije BiH je usvojila Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele tekućih transfera utvrđenih Budžetom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta. Raspodjela sredstava vršit će se u skladu sa općim i posebnim kriterijima.
Za programe u sklopu transfera za obnovu kulturnog i graditeljskog nasljeđa planirano je ukupno 720.000 KM, za kulturu od značaja za Federaciju BiH 1.480.000 KM, a za institucije nauke i kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu 650.000 KM. Također je planirano i 1.420.000 KM za transfer za sport od značaja za FBiH, kao i 400.000 KM za mlade.
Ova sredstva će biti dodijeljena na osnovu javnog poziva, a pojedinačne ugovore o njihovoj dodjeli s korisnicima potpisuje federalna ministrica kulture i sporta. Korisnici su obavezni dodijeljena sredstva koristiti namjenski i o tome dostaviti izvještaj, a komisija Federalnog ministarstva kulture i sporta vršit će kontrolu utroška.