U FBiH naplata prihoda od indirektnih poreza u novembru manja za 19%

Prihodi od indirektnih poreza za Federaciju BiH za 11 mjeseci 2020. manji su za 15,6 posto

0
359
Vlada FBiH donijela četiri odluke koje se odnose na mjesečne naknade pripadnika boračkih populacija

Vlada Federacije BiH prihvatila je na današnjoj sjednici mjesečni pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriji FBiH za novembar i za 11 mjeseci 2020. godine.
U novembru ove godine raspoloživi dio prihoda od indirektnih poreza s Jedinstvenog računa, za budžete svih nivoa vlasti i upravitelje cestama u Federaciji BiH, ostvaren je u ukupnom iznosu od 187,9 miliona KM, što je za 17,4% manje u odnosu na isti mjesec prošle godine. U poređenju s naplatom iz oktobra ove godine, u novembru je naplata prihoda bila manja za 19 posto.
Sagledavajući odnos naplate između ova dva mjeseca, potrebno je naglasiti da je novembar inače mjesec s nižim nivoom naplate prihoda na Jedinstvenom računu. U oba mjeseca je došlo i do očekivanog izvršenja poravnanja između Federacije BiH i Republike Srpske za raspodjele prihoda s Jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje iz ranijih perioda u jednakim mjesečnim iznosima.
U novembru 2020. godine budžetu Federacije BiH raspoređen je iznos nešto veći od 68 miliona KM, što je u odnosu na novembar prošle godine manje za 14,3 miliona KM. Ukupan dio prihoda za raspodjelu kantonalnim budžetima iznosio je 96,2 miliona KM i manji je za 20,2 miliona KM. Raspoloživi prihodi od indirektnih poreza za raspodjelu općinskim/gradskim budžetima iznosili su 15,8 miliona KM, što je za 3,3 miliona KM manje u odnosu na isti mjesec prethodne godine.
Kada se ukupan raspoloživi dio prihoda od indirektnih poreza za FBiH sagleda na nivou kumulativa za period januar-novembar ostvarenje iznosi 2.276,8 miliona KM i za 15,6% je manje u odnosu na isti period 2019. godine.
Ukupno naplaćeni prihodi od poreza na dobit na teritoriju FBiH u novembru 2020. iznosili su 23,7 miliona KM i manji su za 10% u odnosu na isti mjesec 2019. godine. Na nivou kumulativa, ukupni prihodi od poreza na dobit prikupljeni su u iznosu od 323,6 miliona KM i manji su za 8,2% u poređenju sa istim periodom lani.
Prihodi od poreza na dohodak u novembru 2020. naplaćeni su u ukupnom iznosu od 36,5 miliona KM, što je u poređenju sa ostvarenjem iz novembra 2019. više za 3,6%. U odnosu na naplatu iz oktobar ove godine, ostvarenje u novembru povećano je za 1,3% ili za približno pola miliona KM. Na nivou kumulativa, u periodu januar-novembar 2020. godine ukupno prikupljen porez na dohodak iznosi 378,2 miliona KM i u poređenju sa istim periodom prošle godine manji je za 0,7%.
Uplata prihoda od poreza na imovinu u korist računa javnih prihoda kantonalnih budžeta u novembru 2020. je izvršena u iznosu od 1,7 miliona KM i manja je za 1,4% u odnosu na isti mjesec 2019. Na nivou kumulativa prihodi od poreza na imovinu iznose 32,2 miliona KM i manji su za 5,9% u odnosu na isti period 2019. godine.
U novembru 2020. ukupna naplata prihoda po osnovi doprinosa za penziono i invalidsko, zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti iznosila je 296,4 miliona KM i manja je za 2,8% u odnosu na isti mjesec prošle godine. Na nivou kumulativa za period januar-novembar 2020. ukupni prihodi po osnovi doprinosa iznose približno 3.285,3 miliona KM i manji su za jedan posto u poređenju s naplatom iz istog perioda prošle godine.