U FBiH primjena standarda MSFI 17 za osiguravatelje prolongirana do 2026.

0
451
Agencija za nadzor osiguranja u FBiH održala sastanak sa predstavnicima sektora osiguranja

Obzirom na nizak nivo spremnosti društava za osiguranje kada je u pitanju implementacija Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja 17- Ugovori o osiguranju (MSFI 17) u trećem kvartalu 2022. godine Agencija za nadzor osiguranja u Federaciji BiH poduzela je aktivnosti na prolongiranju primjene standarda.
Takođe, sačinjen je i Akcijski plan, na osnovu čega je Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika FBiH donio odluku da se primjena standarda prolongira do 1. januara 2026. godine.
Ovo je rečeno na sastanku (31. januar) Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH sa upravama društava za (re)osiguranje na kojem su bili i predstavnici Biroa zelene karte u Bosni i Hercegovini, Zaštitnog fonda FBiH, Udruženja društava za osiguranje u FBiH i Aktuarskog društva u BiH.
Istaknuto je da osiguravajuća društva uz podršku Agencije za nadzor trebaju period od naredne tri godine maksimalno iskoristiti i adekvatno se pripremiti za punu implementaciju standarda.
“U cilju adekvatne pripreme formira se radna grupa na nivou sektora osiguranja Federacije BiH koju će činiti predstavnici Udruženja društava za osiguranje u FBiH, Akturaskog društva u BiH i Agencije za nadzor”, istakao je direktor Agencije za nadzor FBiH Ivan Luburić.
Agencija za nadzor je prezentovala i podatke o tržištu osiguranja u Federaciji BiH za 2022. godinu sa fokusom na osiguranje od autoodgovornosti te dala osvrt na provedene i planirane aktivnosti regulatora. Istaknuto je da je u 2022. godini premija životnih i neživotnih osiguranja zabilježila porast, da je tržište osiguranja i dalje dominantno vezano za osiguranje vozila (autoodgovornost i kasko) te da je tržište osiguranja u FBiH stabilno i održivo.