U fond solidarnosti FBiH u 2022. izdvajat će se 10,2% prihoda iz doprinosa za zdravstveno osiguranje

0
660
Procenat izdvajanja u Federalni fond solidarnosti iz doprinosa za zdravstveno osiguranje isti kao i lani

Vlada FBiH je donijela Odluku o izdvajanju sredstava u fond solidarnosti Federacije BiH za 2022. godinu, o čemu će, u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju u roku od 15 dana, obavijestiti Parlament Federacije BiH.
S ciljem osiguranja sredstava federalne solidarnosti, za finansiranje prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju BiH i za pružanje prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti na teritoriji Federacije, u fond solidarnosti FBiH u 2022. godini izdvajat će se 10,2 posto od ukupnih prihoda ostvarenih na osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.
Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje uplaćuju se na račune zavoda zdravstvenog osiguranja kantona i na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za uplatu izdvojenih sredstava fonda solidarnosti određenih Pravilnikom o načinu uplate, pripadnosti i raspodeli javnih prihoda u FBiH po važećim stopama. Od ovih doprinosa, 89,8 posto usmjerava se na propisane račune zavoda zdravstvenog osiguranja kantona, a 10,2 posto na propisani račun izdvojenih sredstava fonda solidarnosti FBiH Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH.
U obrazloženju Odluke je navedeno da je procent izdvajanja u federalni fond solidarnosti iz sredstava doprinosa za zdravstveno osiguranje za 2022. godinu ostao na istom nivou kao i u ovoj godini.