UO UPFBiH nastavlja socijalni dijalog za utvrđivanje minimalne plate

0
425
Granskim kolektivnim ugovorima definirat će se iznos minimalne plate za svaku djelatnost pojedinačno

Upravni odbor Udruženja poslodavaca Federacije BiH (UO UPFBiH) donio je odluku o nastavku vođenja socijalnog dijaloga i poduzimanju potrebnih aktivnosti za pokretanje inicijativa za vođenje pregovora i zaključivanje granskih kolektivnih ugovora.
Kroz predstojeće pregovore sa socijalnim partnerima, granskim kolektivnim ugovorima će se definirati iznos minimalne plate za svaku djelatnost pojedinačno. Još jednom je istaknuta spremnost i posvećenostUPFBiH da se kroz pregovore i dijalog sa socijalnim partnerima dođe do kompromisnog rješenja o iznosu minimalne plate za svaku djelatnost pojedinačno, u skladu sa Konvencijom Međunarodne organizacije rada br. 131 o utvrđivanju minimalne plate. Prema ovoj Konvenciji, elementi za utvrđivanje minimalne plate su potrebe radnika i njihovih porodica, uzimajući u obzir generalni nivo plata u zemlji i životne troškove te ekonomski faktori, uključujući zahtjeve u vezi ekonomskog razvoja i nivoa produktivnosti i zaposlenosti.
UPFBiH je usvojilo, prije više od godinu dana, stavove koje je dostavilo Vladi FBiH, a koji se tiču utvrđivanja minimalne plate u iznosu koji utvrde socijalni partneri, bitnog smanjenja opterećenja cijene rada i da taj iznos ide u povećanje plata radnika te da se ustanove kriteriji za objektivno utvrđivanje i usklađivanje cijene rada u skladu sa Konvencijom MOR-a br. 131.
UO UPFBiH podsjeća da su zbog ozbiljno narušenog povjerenja, javnog prozivanja i napada od strane sindikata donijeli odluku o povlačenju iz socijalnog dijaloga i vođenju pregovora sa sindikatima. Nakon promjene ponašanja predstavnika sindikata i poboljšanoj saradnji, UO UPFBiH donio je odluku o nastavku socijalnog dijaloga.
UPFBiH navodi da će pregovore o potpisivanju kolektivnih ugovora voditi sa sindikatima koji su imenovali delegaciju za Ekonomsko-socijalno vijeće za teritoriju FBiH.
Na sjednici UO UPFBiH imenovani su pregovarački timovi poslodavaca za pregovore i zaključivanje kolektivnih ugovora za djelatnosti metalne industrije, industrije građevinarstva, industrije hemije i nemetala, za tekstilnu industriju i industriju kože i obuće, za djelatnost saobraćaja i cestovnog prometa te za djelatnost trgovine, a imenovan je i predsjedavajući pregovaračkog tima za djelatnost industrije drveta i papira dok će članovi tima biti imenovani u narednim danima.