Usvojen Razvojno-investicioni program institucija BiH za 2021 – 2023.

0
249
Prijedlog budžeta Federacije BiH za 2022. je veći za 53,8 miliona KM u odnosu na 2021. godinu

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, usvojilo je Program javnih investicija/Razvojno-investicioni program institucija Bosne i Hercegovine 2021 – 2023. godine, koji sadrži 255 projekata, ukupno vrijednih 3 milijarde i 883,71 milion KM.
Od toga se milijardu i 134,51 milion KM odnosi na 123 projekta u provođenju, 86,15 miliona KM na 19 odobrenih projekata, a 2 milijarde i 663,05 miliona KM na 113 kandidovanih projekata.
Od ukupne vrijednosti svih projekata 3 milijarde i 497,62 miliona KM se odnosi na ulaganja u kapitalne projekte, a 392,09 miliona KM na ulaganja u institucionalne projekte.
Vrijednost projekata koji direktno doprinose socioekonomskom razvoju iznosi više od 2,8 milijardi KM.

Ažurirana lista prioritetnih infrastrukturnih projekata

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Direkcije za evropske integracije o ažuriranju Jedinstvene liste prioritetnih infrastrukturnih projekata Bosne i Hercegovine koja uključuje ukupno 143 projekta, i to 25 projekata iz transporta i 118 projekata iz životne sredine, ukupne vrijednosti 9,44 milijardi eura.
Ova lista formirana je na osnovu jedinstvenih listi sektorskih infrastrukturnih projekata u oblasti transporta i zaštite životne sredine, koje su pripremale i usaglasile nadležne institucije na svim nivoima vlasti, uključene rad sektorskih radnih grupa. Državni odbor za investicije BiH je 31.8.2020. godine usvojio ažuriranu listu.
Usvajanje Liste je omogućilo odobravanje VBIF grant sredstava za sufinansiranje radova u oblasti transporta i zaštite životne sredine za BiH u iznosu većem od 211 miliona eura u periodu 2015. – 2020. godine.
Tokom ove i naredne godine očekuje se izrada jedinstvenih listi prioritetnih infrastrukturnih projekata u energiji i socijalnom sektoru, čime bi se dopunila Jedinstvena lista prioritetnih infrastrukturnih projekata za BiH.

ODA pomoć u prošloj godini iznosila 751,83 miliona eura

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, usvojilo je Izvještaj ’Pregled aktivnosti razvojnih partnera 2019’. Članice Foruma za koordinaciju razvojnih partnera u BiH alocirale su ukupno 751,83 miliona eura službene razvojne pomoći (ODA) u 2019. godini, od čega je 258,77 miliona u obliku grantova, a 493,06 miliona u obliku zajmova, što je za 68,4 miliona eura ili 10% više u odnosu na 2018. godinu.
Ukupno isplaćena ODA sredstva u 2019. godini iznosila su 535,86 miliona eura, od čega je 200,66 miliona eura ili 37,4% grant sredstava, a 335,20 miliona eura ili 62,6% zajmova, što predstavlja rast u odnosu na prethodno prikazani period. Rast ukupno isplaćenih ODA sredstva u poređenju sa 2018. godinom, iznosi 108,1 milion eura ili 25,3%.
Najveći zajmodavci su bili Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Evropska investiciona banka (EIB), Svjetska banka, Japan/JICA i Njemačka, dok su Evropska unija, Njemačka, Sjedinjene Američke Države/USAID, Švajcarska i UN osigurali najviše grant sredstava.
Najveći udio međunarodne razvojne pomoći u 2019. godini izdvojen je u sektore transporta (31%), životne sredine i klimatskih politika (15%), te konkurentnosti i inovacija (13%).