Usvojen Univerzalni periodični pregled o stanju ljudskih prava u BiH

0
633
Održana vanredna sjednica Vijeća ministara BiH

Vijeće ministara BiH je na vanrednoj telefonskoj sjednici usvojilo Univerzalni periodični pregled o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, nakon što je razmotrilo Izvještaj BiH za treći ciklus koji je sačinjen u skladu sa stavom 5. Aneksa Rezolucije 16/21 Komiteta za ljudska prava UN-a.
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice će Univerzalni periodični pregled o stanju ljudskih prava u BiH, putem Ministarstva vanjskih poslova, dostaviti Vijeću za ljudska prava UN-a u Ženevi.
U izvještaju se navodi da je dostignut određeni nivo pripremljenosti za provođenje evropskih pravnih standarda (acquisa) te dodaje da postoji izazov u vezi s usklađivanjem Ustava BiH i izbornog zakonodavstva.
Unaprijeđen je antidiskriminacijski okvir, a određeni nivo pripremljenosti bh. institucija postoji i u pogledu borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala, gdje se provode usvojene strategije. U oblasti pravosuđa posebno su važne izmjene Zakona o krivičnom postupku usklađene s međunarodnim standardima koje trebaju povećati sposobnost institucija da rješavaju predmete teškog organiziranog kriminala, korupcije i drugih izazova koji se tiču vladavine prava.
Dodaje se da postoji određeni napredak u oblasti zaštite ljudskih i prava manjina, ali da sporije napreduju procesi u vezi sa zaštitom novinara i branitelja ljudskih prava, gdje su pokrenute određene aktivnosti koje treba završiti.
Unaprijeđeno je zakonodavstvo u vezi sa zaštitom od rodno zasnovanog nasilja, posebno nasilja u porodici, a glavni izazov za naredni period je efektivnija primjena propisa u ovoj oblasti.
Kada je u pitanju civilno društvo, postignut je određeni napredak u uspostavljanju institucionalnih mehanizama za saradnju između vlada i organizacija civilnog društva.
Provodi se Akcioni plan za djecu 2015-2018 i nastoji se unaprijediti sistem koordinacije i saradnje svih uključenih institucija, uključujući i civilno društvo.

Tehnička izmjena osnova za pristupanje MAC-u

Vijeće ministara je utvrdilo izmijenjeni tekst obrasca rezervacije i notifikacija u odnosu na Konvenciju koje čine sastavni dio Prijedloga osnova za pristupanje Multilateralnoj konvenciji o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreznim stvarima (MAC), koje je Vijeće ministara BiH utvrdilo na sjednici održanoj 19.9.2019. godine.
Ministarstvo finansija i trezora će izmijenjeni tekst rezervacija i notifikacija koje su sastavni dio Prijedloga osnova za pristupanje Konvenciji dostaviti Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru.
MAC predstavlja najopširniji multilateralni instrument koji omogućava sve oblike poreske saradnje potrebne u borbi protiv poreske evazije i izbjegavanja plaćanja poreza.