Utvrđen Nacrt zakona o zaštiti prijavitelja korupcije u FBiH

0
941
Kako zaustaviti sve veću prisutnost korupcije u BiH i regionu

Vlada FBiH danas je utvrdila Nacrt zakona o zaštiti prijavitelja korupcije u Federaciji BiH. Cilj ovog zakona je suzbijanje korupcije i osiguranje učinkovitog sistema zaštite prijavitelja od bilo kojeg oblika ugrožavanja ili povrede prava prijavitelja koja bi mogla biti u svezi sa prijavom korupcije.
U slučaju prijave korupcije, odgovorna ili ovlaštena osoba dužna je poduzeti sve mjere s ciljem otkrivanja, sprječavanja, suzbijanja i kažnjavanja svih oblika korupcije, te zaštite prijavitelja.
Zaštićeno prijavljivanje može biti interno i eksterno. Internim prijavitelj obavještava odgovornu ili ovlaštenu osobu o činjenicama na osnovu kojih sumnja da je kod subjekta kojim odgovorna osoba rukovodi, pokušana ili izvršena korupcija.
Eksterno prijavljivanje vrši se, između ostalog, u slučaju da prijavitelj ima razloga vjerovati da se odgovorna ili ovlaštena osoba kojoj se podnosi prijava može izravno ili neizravno dovesti u svezu s korupcijom.
Iznimno, zaštićenim prijavljivanjem smatra se i objavljivanje putem sredstava javnog informiranja ili na drugi način činjenje javno dostupnim informacija koje ukazuju na pokušaj korupcije, da je ona izvršena ili je u toku.
U postupku sudske zaštite prava prijavitelja i prava drugih osoba koje trpe štetnu radnju nadležan je općinski sud prema mjestu nastanka štetne radnje ili prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta tužitelja.
Usvajanjem ovog zakona se istodobno izvršavaju međunarodne obaveze BiH.

Dopune Zakona o plaćama i naknadama sudija i tužilaca u FBiH

Vlada Federacije BiH danas je, s ciljem provedbe presude Ustavnog suda FBiH od 26.4.2017. godine. Naime, Ustavni sud FBiH je naložio Parlamentu FBiH donošenje Zakona o Ustavnom sudu FBiH kojim će biti razrađena samostalnost i upravno-materijalna neovisnost Ustavnog suda FBiH, uključujući plaće i druga primanja sudaca ovog suda.
Dakle, ovim zakonskim prijedlogom su suci Ustavnog suda FBiH izuzeti od primjene Zakona o plaćama i drugim naknadama sudaca i tužitelja u FBiH.

Infrastruktura za jednošalterski sistem poslovanja

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o određivanju lokacije za smještaj informaciono komunikacione opreme (hardver i softver) namijenjene infrastrukturi potrebnoj za uspostavu jednošalterskog sistema poslovanja i elektronske registracije poslovnih subjekata u FBiH, infrastrukture za postupak digitalizacije zbirki isprava registra poslovnih subjekata u registracionim sudovima u FBiH, te za uspostavu internog elektronskog potpisa (PKI) za federalne institucije.
Infrastruktura na koju će biti postavljeni i podaci nastali u procesu digitalizacije, bit će smještena u Generalnom sekretarijatu Vlade FBiH.

Saglasnost na ovogodišnji plan Autocesta FBiH

Federalna vlada danas je dala saglasnost na Plan poslovanja JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za 2018. godinu, čiji su glavni ciljevi pokretanje novih pripremnih aktivnosti na izgradnji Koridora 5c i brzih cesta u Federaciji BiH, povećanje kreditne sposobnosti Autocesta za osiguranje dodatnih izvora finansiranja, te optimizacija trase i smanjenje troškova izgradnje autoceste.
Planom su obuhvaćeni nastavak radova, izrada projektne dokumentacije ili eksproprijacija za dionice (s pripadajućim poddionicama) Svilaj – Odžak (druga faza), Nemila – Vranduk – Ponirak, tunel Zenica – Vraca, Vraca – Donja Gračanica, Donja Gračanica – Drivuša, Ivan – Tarčin, tunel Prenj – Salakovac (prva faza), Mostar sjever – Mostar jug, Mostar jug – Buna, Buna – Počitelj, Počitelj – Zvirovići (Međugorje), Sarajevska zaobilazniva (LOT 3B), autocesta Tuzla – Žepče, brze ceste Lašva – Nević Polje i Prača – Goražde (tunel Hranjen) i sjeverna zaobilaznica Mostara.
Planirane su i aktivnosti na provođenju postupka izbora privatnog partnera/koncesionara.
Danas je data i saglasnost na Rebalans plana poslovanja JP Autoceste FBiH e d.o.o. Mostar za 2017. godinu.

Kriteriji i uslovi za dodjelu državne pomoći

Vlada FBiH donijela je Uredbu koja utvrđuje svrhu državne pomoći, prihvatljive troškove i sektore, maksimalnu dozvoljenu visinu i ostale važeće kriterije za dodjelu državne pomoći koju dodjeljuje Federacija BiH direktno ili preko ovlaštenih pravnih osoba.
Maksimalni intenziteti pomoći iznose do 50 posto bruto ekvivalenta pomoći kada je BDP po stanovniku niži od 45 posto prosjeka Evropske unije, 35 posto kada BDP najmanje 45 posto, a najviše 60 posto prosjeka, te 25 posto bruto ekvivalenta pomoći kada BDP po stanovniku iznosi više od 60 posto prosjeka EU.
Maksimalni intenzitet pomoći može biti povećan do deset posto u nedovoljno razvijenim općinama koje imaju indeks razvijenosti između 50 i 75 posto prosjeka FBiH, te do 20 posto za izrazito nerazvijene općine.
Kako je obrazloženo, Uredbom su, kao podzakonskim aktom, bliže uređeni namjena, kriteriji i uslovi za dodjelu državne pomoći. Uz to, omogućena je saradnja davatelja državne pomoći i Federalnog ministarstva finansija, što doprinosi konkurentnosti privrede i usmjeravanju javnih sredstava tamo gdje su najnužnija. Također, Uredba utvrđuje i svrhu državne pomoći, prihvatljive troškove i maksimalnu dozvoljenu visinu državne pomoći koju dodjeljuje Federacija BiH.