Vijeće ministara BiH: Utvrđen Nacrt budžeta za 2018. od 1,95 milijarde KM

Vijeće ministara je takođe usvojilo i Dokument okvirnog budžeta i ažurirani razvojno-investicioni program institucija BiH 2018. - 2020. godine

0
860
Sjednica Vijeća ministara BiH (Foto: Arhiv)

Vijeće ministara BiH danas je na sjednici u Sarajevu utvrdilo Nacrt zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2018. godinu. Ministarstvo finansija i trezora BiH dostavit će Nacrt budžeta Predsjedništvu BiH, ovlaštenom za njegovo predlaganje.
Budžet za finansiranje institucija ostaje 950 miliona KM, iako su ukupni zahtjevi korisnika bili viši za 333.727.000 KM ili 36 posto. Istovremeno, prihodi za servisiranje vanjskog duga iznose 1.004.062.329,00 KM i niži su za oko 7,1 milion KM u odnosu na 2017. godinu, tako da budžet ukupno iznosi 1.954.062.329,00 KM.
Ovako strukturiran budžet prati prioritete rada Vijeća ministara BiH u vezi s Evropskim partnerstvom, ali i podržava mjere štednje u institucijama BiH. Budžetom su, između ostalih, planirana i sredstva za provedbu općih izbora u 2018. godini, za višegodišnje projekte budžetskih korisnika i stavljanje u funkciju Državnog zatvora, a projicirana su i sredstva za obraćun plaća policijskim službenicima zbog zakonom usvojene izmjene njihovog koeficijenta.
Vijeće ministara je takođe usvojilo jednoglasno i Dokument okvirnog budžeta (DOB) institucija BiH za period 2018. – 2020. godina.
DOB prati i podržava reforme BiH u procesu priključenja Evropskoj uniji i provedbu prijema Bosne i Hercegovine u Partnerstvo za mir (PfP) i daljnji NATO put te provođenje ranije definiranih 14 strateških ciljeva, uključujući razvoj ekonomije, povećanje zaposlenosti i smanjenje siromaštva u BiH.
Prema DOB-u, ukupni nivo rashoda institucija BiH, bez servisiranja vanjskog duga, iznosi 950 miliona KM na godišnjem nivou za sve tri godine, a izdvajanje indirektnih poreza s Jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje iznosi 750 miliona KM, što je na nivou budžeta iz prethodnih godina. Praktično to znači da plaće i naknade u institucijama BiH i u naredne tri godine ostaju na ranijem nivou i neće biti povećavane.
Vijeće ministara je takođe usvojilo i ažurirani Program javnih investicija/razvojno-investicioni program institucija BiH 2018. – 2020. godine, kao podrška Vijeću ministara BiH i institucijama BiH za planiranje ulaganja i donošenja kvalitetnijih investicionih odluka.
Ministarstvo finansija i trezora praktično je sada ažuriralo Program javnih investicija i usaglasilo ga s budžetom institucija za narednu godinu te će ga dostaviti Predsjedništvu BiH.
Ažurirani program sadrži podatke o ukupno 277 projekata za period 2018. – 2020. u ukupnoj vrijednosti milijardu i 946,66 miliona KM. Od toga se milijardu i 261,48 miliona KM odnosi na 175 projekata u implementaciji, a 685,18 miliona KM na 102 kandidovana projekta. Vrijednost projekata koji direktno doprinose socioekonomskom razvoju iznosi 938,96 miliona KM.

SIPA će imati Odjel za borbu protiv terorizma

Vijeće ministara utvrdilo je i uputit će Parlamentarnoj skupštini BiH Prijedlog zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA), kojim se na kvalitetniji i potpuniji način reguliraju pitanja njene nadležnosti, unutrašnje organizacije, poslova i službene saradnje. Ovim zakonom SIPA dobija novu organizacionu jedinicu – Odjel za borbu protiv terorizma u skladu sa smjernicama i direktivama Evropske unije u oblasti sigurnosti i efikasnije borbe protiv terorizma.

BiH i Kina jačaju saradnju u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Ministarstva poljoprivrede NR Kine o saradnji u oblasti poljoprivrede.
Zaključivanjem ovog sporazuma otvara se proces intenzivne komunikacije bh. institucija kao i biznis zajednice u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u objema zemljama, uz promoviranje ekonomske, naučne i tehnološke saradnje u ovim oblastima.
Prijedlog sporazuma bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru.

Imenovan pravobranilac i dva zamjenika

Vijeće ministara BiH imenovalo je za pravobranioca i dva zamjenika Mlađena Mandića, Ismeta Velića i Mariofila Ljubića, nakon provedenog javnog oglasa.