Vlada FBiH: Za programe socijalne zaštite 4,57 miliona KM

0
321
Sjednica Vlade Federacije BiH (Foto: Arhiv)

Vlada FBiH danas je donijela Odluku o osvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom FBiH za 2022. godinu Ministarstvu rada i socijalne politike, u ukupnom iznosu od 4.570.000 KM.
U okviru ovih sredstava je kroz transfer za implementaciju i uvođenje u pravo neratnih invalida planirano 200.000 KM, a na ime podrške funkcionisanju centara za socijalni rad i općinskih službi nadležnih za poslove socijalne zaštite u FBiH.
Daljnjih 250.000 KM namijenjeno je provedbi Zakona o zaštiti od nasilja u porodici. Svrha je osiguranje zaštite i zbrinjavanja žrtava nasilja u porodici u sigurnim kućama kroz sufinansiranje troškova smještaja 350 žrtava porodičnog nasilja upućenih u sigurnu kuću tokom 2022. godine. Raspodjela ovih sredstava bit će realizovana na osnovu javnog poziva.
Sredstva od 40.000 KM namijenjena su za ovogodišnju ‘Dječiju nedjelju’ i predstavljaju materijalnu podršku za 75 nadarenih đaka ili studenata bez oba roditelja ili iz socijalno ugroženih porodica.
Kroz transfer za organizacije civilnih invalida planiran je iznosu od 500.000 KM, a s ciljem stvaranja uslova za funkcionisanje saveza i udruženja osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata i njihovog osnaživanja u zastupanju interesa ove populacije. Sredstava će biti raspodijeljena na osnovu javnog poziva.
Iznos od 1,7 miliona KM namijenjen je za sufinansiranje rada ustanova socijalne zaštite za zbrinjavanje na nivou FBiH. Transfer Institutu za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja iznosi 1,8 miliona KM, a transfer za finansiranje i rad udruženja penzionera na nivou FBiH iznosi 80.000 KM.

Za programe kulture i sporta 6,45 miliona KM

Vlada FBiH je usvojila Program i kriterije raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Federalnom ministarstvu kulture i sporta Budžetom FBiH za 2022. godinu, u iznosu od 6.450.000 KM.
Od toga se na transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa odnosi 720.000 KM, a za transfer za kulturu od značaja za Federaciju BiH 1.480.000 KM. Transfer za institucije nauke i kulture od značaja za BiH vrijedan je 650.000 KM, a za sport od značaja za FBiH 3.200.000 KM. Kroz transfer namijenjen programima za mlade bit će dodijeljeno 400.000 KM.

Za programe i projekte četiri kulturna društva milion KM

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta, donijela četiri odluke o finansiranju kulturnih društava, u ukupnom iznosu od 1.050.000 KM, utvrđenih Budžetom FBiH za 2022. godinu.
Tako je za finansiranje programa i projekata Kulturnog društva Prosvjeta odobreno 150.000 KM, Kulturnog društva Preporod 500.000 KM, Kulturnog društva Napredak 340.000 KM, te Kulturnog društva La Benevolencija 60.000 KM.