Vlada FBiH usvojila Strategiju upravljanja dugom do 2024.

0
300
Bruto domaći proizvod po stanovniku u BiH iznosio je 13.263 KM

Vlada FBiH je, na prijedlog Ministarstva financija, usvojila Strategiju upravljanja dugom 2022 – 2024. godina. Strategija sadrži planove finansiranja potreba Vlade FBiH u naredne tri godine kako na vanjskom tako i na unutarnjem tržištu, te indikativne mjere i alate potrebne za dostizanje usvojenih strateških ciljeva.
Portfelj duga koji je razmatran u Strategiji iznosi 6.156,28 miliona KM (3.567,55 miliona dolara) ili 26,82 posto BDP-a FBiH. On se sastoji od vanjskog duga FBiH u iznosu od 5.402,01 miliona KM (3.130,45 miliona dolara) ili 87,75 posto portfelja duga, te unutarnjeg duga od 754,27 miliona KM (437,1 milion dolara) ili 12,25 posto portfelja duga.
Portfelj duga ima relativno nisku ponderiranu prosječnu kamatnu stopu od 1,25 posto. Ponderirana prosječna kamatna stopa za unutarnji dug, kao i za vanjski, iznosi 1,25 posto. Prosječno vrijeme dospijeća (ATM) za unutarnji dug je 3,6 godina, a 6,6 godina za vanjski dug.
Na kraju Strategije date su preporuke u pogledu budućih zaduženja kako bi postavljeni ciljevi u narednom period mogli biti dostignuti.