Vlada FBiH: Utvrđen Prijedlog zakona o stečaju i Nacrt zakona o likvidacijskom postupku

0
1177
Sjednica Vlade Federacije BiH (Foto: Arhiv)

Zakon o stečaju, čiji je Prijedlog na današnjoj sjednici u Sarajevu utvrdila Vlada Federacije BiH, uređuje predstečajni i stečajni postupak, pravne posljedice njihovog otvaranja, reorganizaciju stečajnog dužnika nesposobnog za plaćanje na osnovu stečajnog plana i međunarodni stečaj.
Predstečajni postupak provodi sud, prije pokretanja stečajnog postupka, radi finansijskog i operativnog restrukturiranja dužnika.
Sud, također, vodi finansijsko i operativno restrukturiranje s ciljem zaključenja sporazuma u predstečajnom postupku, između povjerilaca i dužnika o načinu namirenja potraživanja povjerilaca radi poboljšanja likvidnosti i solventnosti dužnika.
Za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom koji proizvodi naoružanje i vojnu opremu potrebna je prethodna saglasnost Vlade Federacije BiH, koju predlaže federalni ministar energije, rudarstva i industrije. Ako Vlada u roku od 30 dana od dobijanja obavijesti stečajnog sudije o pokretanju prethodnog postupka ne uskrati saglasnost za otvaranje stečajnog postupka, smatra se da je saglasnost data. Ako Vlada ne da saglasnost, za obaveze stečajnog dužnika odgovara Federacija BiH.
Izradi novog zakona prethodile su analize postojećih rješenja u oblasti provođenja stečajnog postupka. Važeći Zakon o stečajnom postupku donesen je 2003. godine i pretrpio je dvije neznatne izmjene i dopune, a ekonomske i socijalne prilike u Federaciji FBiH su, u međuvremenu, znatno promijenjene, a te potpuno nove okolnosti u razvoju poslovnog okruženja nameću potrebu za novim zakonskim rješenjem. Pri tome je cilj oživljavanje posrnulih privrednih subjekata, što je naglašeno u predloženom zakonskom tekstu uvođenjem potpuno novih zakonskih normi o postupku reorganizacije poslovnog subjekta kroz predstečajni postupak.
Posebna pažnja prilikom izrade novog zakona posvećena je disciplinovanju rada stečajnih upravnika, kao bitnih sudionika samog postupka, od čijeg profesionalnog postupanja umnogome zavisi efikasnost i blagovremenost ovog postupka.
Vlada FBiH danas je je utvrdila i Nacrt zakona o likvidacijskom postupku, kojim je propisano da se ovaj postupak provodi pred nadležnim sudovima u Federaciji BiH nad pravnom osobom i služi potpunom namirenju svih povjeritelja unovčenjem njegove imovine.
Nakon provedene likvidacije i namirenja povjeritelja, preostala imovina pravne osobe dijeli se članovima srazmjerno njihovom sudjelovanju u vlasništvu.
Likvidacijski postupak provodi sud koji je prema Zakonu o stečajnom postupku nadležan za vođenje stečajnog postupka. Također, odredbe Zakona o stečaju se primjenjuju i na postupak likvidacije, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.
U postupku likvidacije neće biti primjenjivane odredbe Zakona o stečaju koje uređuju restrukturiranje i reorganizaciju dužnika, skupštinu i odbor povjeritelja, pobijanje pravnih radnji i ročište za glavnu diobu.
Likvidacijski postupak može biti prinudan, dobrovoljan ili po službenoj dužnosti.
Novi zakon je dio prioritetne reforme čiji je cilj otklanjanje ključnih prepreka za investicijska ulaganja koja bi Federaciji BiH donijela znatna novčana sredstva i nova radna mjesta.