Za izgradnju brze ceste Prača – Goražde 13 miliona KM

0
181
Za finansiranje izgradnje brze ceste Prača - Goražde u Budžetu planirano 13 miliona KM

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Ministarstva prometa i komunikacija danas usvojila Program utroška drugog dijela sredstava (Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta) u iznosu od 13 miliona KM utvrđenih Budžetom FBiH za 2022. godinu.
Odlukom je utvrđeno da će se putem ovog programa finansirati izgradnja brze ceste Prača – Goražde u iznosu od 13 miliona KM. Implementator je JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.
Sredstva su namjenjena za eksproprijaciju, izgradnju, nadzor i tehničku konsultaciju. Prenosit će se u tranšama implementatora odobrenog projekta, a nakon što Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija bude dostavio dokaze o izvedenim radovima ili uslugama.