Aerodromima Mostar, Tuzla, Sarajevo i Bihać pomoć od 2,86 miliona KM

0
434
Finansijsku pomoć aerodromima Mostar, Tuzla i Sarajevo

Federalna vlada donijela je danas četiri odluke o usvajanju programa utroška dijela sredstava namijenjenih unaprjeđenju avio saobraćaja Federacije BiH. Usvojenim programom utroška sredstava Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija predviđeno je subvencioniranje JP Aerodrom Mostar u iznosu od 930.000 KM, a ova sredstva će biti utrošena za materijalne i troškove uposlenih, za provođenje epidemioloških preporuka s ciljem zaštite djelatnika i putnika od pandemije, za naknade za provođenje stručnog nadzora aerodromskih operatera i odobravanje projekata od strane regulatora, troškove stručnoga osposobljavanja uposlenika i drugo.
Isti iznos (930.000 KM) bit će doznačen i JP Aerodrom Tuzla za nabavku sirovina i materijala, sitnog inventara i HTZ opreme, energenata, troškove osiguranja, naknadu za korištenje sistema za prihvat i otpremu aviona, putnika i prtljaga i drugo.
Za subvencioniranje dijela tekućih troškova poslovanja JP Međunarodni Aerodrom Sarajevo odobreno je 700.000 KM, a za JP Aerodrom Bihać 300.000 KM.