Banke u FBiH u prvom polugodištu 2018. povećale dobit na 174,8 miliona KM

Komercijalne banke sa sjedištem u Federaciji BiH ostvarile su u prvih šest mjeseci 2018. godine dobit višu za 23,1 milion KM ili 15,2 posto u odnosu na isti period prošle godine

0
1180
Polugodišnju dobit je iskazalo svih 15 banaka u Federaciji BiH (Izvor: Agencija za bankarstvo FBiH)

Banke u Federaciji BiH su u prvoj polovini 2018. godine ostvarile dobit u iznosu od 174,8 miliona KM, što je za 23,1 milion KM ili 15,2 posto više u odnosu na isti period prošle godine, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Dobit je iskazalo svih 15 banaka, pri čemu je devet banaka ostvarilo veću dobit u odnosu na godinu ranije, sa ukupnim pozitivnim efektom u iznosu od 28,7 miliona KM. Od toga se na četiri najveće banke u sistemu (prema visini aktive) odnosi 22,2 miliona KM.
Istovremeno, pet banaka u FBiH je u prvom polugodištu 2018. iskazalo manju dobit u odnosu na isti period lani, pri čemu je neto efekat smanjenja dobiti iznosio 7,8 miliona KM, dok je jedna banka zaključno sa krajem juna ove godine iskazala dobit (godinu ranije poslovala je s gubitkom) tako da je kod ove banke neto pozitivan efekat iznosio 2,2 miliona KM, podaci su Agencije za bankarstvo Federacije BiH (FBA).
Ukupna neto aktiva banaka u FBiH na kraju juna 2018. iznosila je 21 milijardu KM i za 0,8 milijardi KM ili 4 posto je veća u odnosu na kraj 2017.
Krediti, sa učešćem od 65,6 posto u strukturi ukupne aktive, zabilježili su rast u odnosu na kraj prošle godine u iznosu od 620 miliona KM ili 5 posto. U okviru sektorskog kreditiranja, u prvom polugodištu 2018. prisutno je blago smanjenje učešća u kreditiranju privatnih preduzeća, dok je učešće u kreditiranju stanovništva ostalo na istom nivou u odnosu na kraj 2017. godine. Povećanje učešća u odnosu na kraj 2017. godine prisutno je kod kreditiranja javnih preduzeća.
Krediti odobreni privatnim preduzećima porasli su za 217 miliona KM ili 3 posto, tako da su na kraju juna 2018. dostigli 6,5 milijardi KM, te su imali učešće u ukupnim kreditima od 47,2 posto. Krediti dati stanovništvu u istom periodu zabilježili su rast u iznosu od 295 miliona KM ili 5 posto, sa istim učešćem u odnosu na kraj 2017. godine (48,2%) i na kraju juna 2018. iznosili su 6,7 milijardi KM.
Učešće nekvalitetnih kredita (NPL) je smanjeno sa 9,7 na 9 posto, kao rezultat kreditnog rasta i smanjenja ukupnih NPL-ova u iznosu od 34 miliona KM ili 3 posto. Učešće NPL-ova kod pravnih lica u odnosu na ukupne kredite pravnim licima iznosi 10,9%, a učešće NPL-ova kod stanovništva u odnosu na ukupne kredite plasirane stanovništvu iznosi 6,9%.
Depoziti su dostigli 16,6 milijardi KM, uz rast od 789 miliona KM ili 5 posto i ostali su najznačajniji izvor finansiranja, sa učešćem od 78,9 posto u ukupnoj pasivi. Štedni depoziti, kao najznačajniji i najveći segment depozitnog i finansijskog potencijala banaka, povećani su za 251 milion KM ili za 3 posto, i iznosili su 8,5 milijardi KM.
Kreditna sredstva iznose 845 miliona KM sa učešćem od 4 posto u ukupnoj pasivi i imaju blagi trend rasta od jedan posto u odnosu na kraj 2017. godine.
Ukupni kapital banaka na kraju juna 2018. iznosio je 2,9 milijardi KM, od čega dionički kapital 1,2 milijarde KM. Regulatorni kapital iznosi 2,6 milijardi KM i povećan je za 47 miliona KM ili 2 posto u odnosu na kraj 2017. godine, bez promjene u strukturi. Osnovni kapital povećan je za 37 miliona KM ili 2 posto, dok je dopunski kapital povećan za 10 miliona KM ili 3 posto u odnosu na kraj 2017. Stopa adekvatnosti kapitala bankarskog sektora, kao jedan od najvažnijih pokazatelja snage i adekvatnosti kapitala banaka, na kraju juna 2018. iznosila je 15,1 posto, i u odnosu na kraj 2017. ima blagi pad od 0,4 procentna poena, što je rezultat rasta rizične aktive i prve primjene MSFI 9. Stopa adekvatnosti kapitala je viša za 25,8 posto u odnosu na zakonski propisani minimum i predstavlja zadovoljavajuću kapitaliziranost ukupnog sektora.
U FBiH je na kraju juna 2018. poslovalo 15 komercijalnih banaka, sa ukupno 6.718 zaposlenih.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here