BLSE: Nova banka povećala broj akcija

0
1076
Aktiva Nove banke na kraju marta ove godine iznosila je oko 2,55 milijarde KM

Na današnjoj sjednici Komisije za kotaciju Banjalučke berze razmatran je zahtjev Nove banke a.d. Banja Luka za proširenje kotacije po osnovu povećanja osnovnog kapitala, 22. emisija akcija – pretvaranje neraspoređene dobiti u osnovni kapital (8.363.362 akcija, nominalne vrijednosti 1,00 KM).
Komsija BLSE je ocijenila da Nova banka ispunjava uslove i da je podnesena neophodna dokumentacija u skladu sa Pravilima Banjalučke berze.
U skladu s tom odlukom, broj akcija Nove banke Banja Luka je sa 126.274.406 povećan na 134.637.768.