EK i ECB: Puna konvertibilnost valute BiH nastavljena unatoč izazovima Covid-19

Evropska komisija je pohvalila aktivnosti CBBiH u oblasti statistike i napredak vezan za statistiku vladinih finansija

0
311
Članstvo u IORWG doprinijeće jačanju kapaciteta upravljanja operativnim rizikom u Centralnoj banci BiH

Evropska komisija (EK) i Evropska centralna banka (ECB) dale su pozitivne ocjene za aktivnosti Centralne banke Bosne i Hercegovine koje su se odvijale tokom 2020. godine, u izuzetno složenim uslovima pandemije.
“Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) je tokom 2020. godine nastavila održavati punu konvertibilnost domaće valute uprkos izazovima povezanim s ekonomskim posljedicama pandemije izazvane virusom Covid-19. Monetarna politika se i dalje zasiva na aranžmanu valutnog odbora koji uživa visok nivo kredibiliteta kod šire javnosti i ključna je za monetarnu stabilnost koja se temelji na nezavisnosti Centralne banke”, ocijenjeno je tokom Ekonomskog i finansijskog dijaloga između Evropske unije i Zapadnog Balkana i Turske koji je održan 12. jula 2021. godine.
Za potrebe godišnjeg Ekonomskog dijaloga između Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana i Turske, institucije EU redovno prave analize vezane za provođenje ekonomskih politika, te daju osvrte o prethodno diskutovanim pitanjima i smjernicama.
ECB je u svojoj godišnjoj ocjeni vezano za monetarnu politiku i finansijsku stabilnost istakla da je CBBiH napravila ključni napredak na implementaciji smjernica koje su formulisane prethodne godine u sklopu Ekonomskog dijaloga između EU i Zapadnog Balkana i Turske. Puna konvertibilnost domaće valute je nastavljena da se provodi bez ikakvih turbulencija, što je pogotovo važno u kompleksnom institucionalnom ambijentu u BiH, te se daje preporuka da se nastavi sa takvom praksom i osigura puna nezavisnost CBBiH.
Uz to, slijedom ECB preporuka, tokom 2020. godine uspostavljena su dodatna analitička istraživanja vezana za inflaciona očekivanja i kreditne aktivnosti koja se redovno provode. Makroekonomski model je razvijen i na osnovu njega CBBiH provodi i objavljuje makroekonomske projekcije. Također, ECB ističe da je usvajanje Zakona o osiguranju depozita u BiH važno za jačanje regulatornog bankarskog sistema, saopćeno je iz CBBiH.
Evropska komisija je, također, pohvalila aktivnosti CBBiH u oblasti statistike i napredak vezan za statistiku vladinih finansija, jer je od oktobra 2020. godine, napravljen važan korak dostavljanjem podataka prema Eurostatu. Također su postignuta unapređenja vezana za pravovremenost i konzistentnost dostavljenih kvartalnih podataka iz oblasti statistike platnog bilansa i međunarodne investicione pozicije.