FBiH: Banke u devet mjeseci 2018. ostvarile dobit od 246,7 miliona KM

Bankarski sektor u Federaciji ostvario je u prvih devet mjeseci 2018. dobit u iznosu od 246,7 miliona KM, što je za 15,1 miliona KM ili 6,5 posto više u odnosu na isti period prošle godine

0
2030
Pregled aktive, kredita, depozita, kapitala i finansijskog rezultata banaka u FBiH - 30.09.2018. (Izvor: FBA)

Bankarski sektor u Federaciji ostvario je u prvih devet mjeseci 2018. dobit u iznosu od 246,7 miliona KM, što je za 15,1 miliona KM ili 6,5 posto više u odnosu na isti period prošle godine.
Ukupna neto dobit banaka u FBiH (dobit prije oporezivanja) iznosila je oko 260 miliona KM, a neto gubitak u iznosu od 13,3 miliona KM. U poređenju sa prva tri kvartala prošle godine, iskazani gubitak veći je za 10 miliona KM ili 309,3 posto i odnosi se na jednu banku (Ziraat Bank BH), dok je iskazana dobit prije oporezivanja porasla za 25,1 milion KM ili 10,7 posto, podaci su Agencije za bankarstvo Federacije BiH (FBA).
Inače, u FBiH posluje 15 komercijalnih banaka, sa 541 organizacionim dijelom, u kojima je bilo zaposleno ukupno 6.736 osoba.
Ukupna neto aktiva na nivou bankarskog sektora u FBiH na kraju trećeg kvartala 2018. iznosila je 21,6 milijardi KM i za 1,4 milijardu KM ili 7 posto je veća u odnosu na kraj 2017. godine.
Krediti, sa učešćem od 65,1 posto u strukturi ukupne aktive, zabilježili su rast u odnosu na kraj prethodne godine u iznosu od 866 miliona KM ili 7 posto, tako da na kraju septembra 2018. iznose 14 milijardi KM.
Krediti odobreni privredi ostvarili su rast od 441 milion KM ili 6%, tako da na kraju septembra 2018. iznosili 7,3 milijarde KM, s učešćem u ukupnim kreditima od 51,7%. Krediti dati stanovništvu u istom periodu imali su rast od 425 miliona KM ili 7%, sa učešćem u ukupnim kreditima od 48,3% i na kraju septembra 2018. iznosili su 6,8 milijardi KM.
U valutnoj strukturi kredita najveće učešće od 51,9% ili 7,3 milijarde KM imaju krediti odobreni s valutnom klauzulom (EUR: 7,4 milijarde KM ili 97,2%, CHF: 58,4 miliona KM ili 2,8%), krediti u domaćoj valuti 46,6% ili 6,5 milijardi KM, a najmanje učešće od 1,5% ili 213 miliona KM imaju krediti u stranoj valuti (od toga se skoro sve odnosi na EUR: 211 miliona KM ili 99,4%). Ukupan iznos kredita sa valutnom klauzulom vezano za CHF od 58,4 miliona KM ima učešće od 0,4% u ukupnom kreditnom portfoliju sektora i cijeli iznos se odnosi na jednu banku u sektoru.
Učešće NPL-ova je smanjeno sa 9,7% na 9,2%, dominantno kao rezultat kreditnog rasta i aktivnosti na naplati. Učešće NPL-ova kod pravnih lica u odnosu na ukupne kredite pravnim licima iznosi 11,2%, a učešće NPL-ova kod stanovništva u odnosu na ukupne kredite stanovništvu iznosi 6,9%, podaci su Agencije za bankarstvo FBiH.
Likvidnost bankarskog sektora ocjenjuje se zadovoljavajućom, s obzirom na učešće likvidnih sredstava u ukupnoj aktivi i ročnu usklađenost finansijske aktive i finansijskih obaveza.