Dobit banaka u FBiH na polugodištu porasla 3,9%, na 181,7 miliona KM

0
1979
Izvor: Agencija za bankarstvo Federacije BiH

Bankarski sektor u Federaciji BiH u prvom polugodištu 2019. ostvario je neto dobit od 181,7 miliona KM, što je za 6,9 miliona KM ili 3,9% više u odnosu na isti period prošle godine, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba iz polugodišnjeg izvještaja Agencije za bankarstvo FBiH (FBA).
Na kraju juna ove godine ukupna neto dobit na nivou bankarskog sektora u FBiH iznosila je 182,2 miliona KM (14 banaka), dok je neto gubitak iskazala jedna banka u iznosu od 0,5 miliona KM, koja je godinu ranije imala minimalnu neto dobit.
Tri najveće banke, koje prema visini aktive na kraju juna 2019. čine 56,6% ukupne bilansne aktive na nivou bankarskog sektora u FBiH, iskazale su neto dobit od 137,6 miliona KM, što je 75,7% ukupnog finansijskog rezultata.
Prema podacima FBA, ukupna neto aktiva na nivou bankarskog sektora u FBiH na kraju juna 2019. iznosila je 23,1 milijardu KM i za 988,1 milion KM ili 4,5% je veća u odnosu na kraj 2018. godine.
Krediti, sa učešćem od 64,7% u strukturi ukupne aktive, zabilježili su rast u odnosu na kraj 2018. u iznosu od 597,3 miliona KM ili 4,2%, tako da na kraju juna 2019. iznose 14,9 milijardi KM. Rast je ostvaren kod kredita odobrenih stanovništvu, privatnim preduzećima, nebankarskim finansijskim institucijama i javnim preduzećima, a smanjeno je kreditiranje vladinih i bankarskih institucija i ostalih sektora.
Krediti odobreni pravnim osobama ostvarili su rast za 271,6 miliona KM ili 3,6%, tako da na kraju juna 2019. iznose 7,7 milijardi KM, sa učešćem u ukupnim kreditima od 51,9%. Krediti dati stanovništvu imaju rast od 325,7 miliona KM ili 4,8% (udio u ukupnim kreditima 48,1%) i na kraju juna 2019. iznosili su 7,2 milijarde KM.
Učešće nekvalitetnih kredita (NPL) je smanjeno sa 8,5% na 7,8%, kao rezultat kreditnog rasta i aktivnosti na naplati. Učešće NPL-ova kod pravnih lica u odnosu na ukupne kredite pravnim licima iznosi 9,6%, što je za 1,0 procentni poen manje u odnosu na kraj 2018. godine, a učešće NPL-ova kod stanovništva u odnosu na ukupne kredite stanovništvu iznosi 5,9%, ili za 0,3% manje.
Depoziti su dostigli iznos od 18,3 milijarde KM, uz ostvareni rast od 701,9 miliona KM ili 4,0% i ostali su najznačajniji izvor finansiranja, sa učešćem od 79,3% u ukupnoj pasivi. Štedni depoziti, kao najznačajniji i najveći segment depozitnog i finansijskog potencijala banaka, povećani su za 388,6 miliona KM ili 4,4% i iznose 9,2 milijarde KM.
Ukupni kapital banaka u FBiH na kraju juna 2019. iznosi 3,1 milijardu KM, što je za 108,7 miliona KM ili 3,7% više u odnosu na kraj 2018. godine, od čega dionički kapital iznosi 1,3 milijarde KM.
U FBiH je na kraju juna 2019. poslovalo 15 komercijalnih banaka, sa 6.754 zaposlenih.