FBiH: Polugodišnja dobit mikrokreditnog sektora 7,3 miliona KM

MKD su iskazala neto dobit u iznosu od 0,4 miliona KM, dok su MKF iskazale višak prihoda nad rashodima u ukupnom iznosu od 6,9 miliona KM

0
931
MKO u FBiH poslovale s 12,1 milion KM više dobiti u odnosu na prvo polugodište lani

Mikrokreditni sektor Federacije BiH (13 MKO, od toga 10 mikrokreditnih fondacija – MKF i tri mikrokreditna društva – MKD) iskazao je u prvom polugodištu 2021. pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 7,3 miliona KM, što je za 4,9 miliona KM više u odnosu na isti period 2020. godine.
MKF (neprofitne organizacije) su iskazale višak prihoda nad rashodima u iznosu od 6,9 miliona KM, koji je za 1,9 miliona KM viši u odnosu na isti period prethodne godine, dok su MKD (profitne organizacije) iskazala neto dobit u iznosu od 0,4 miliona KM, koja je za 2,9 miliona KM viša u odnosu na isti period prethodne godine, obzirom da je jedno MKD koje ima 94,6% učešća u ukupnoj aktivi MKD, iskazalo značajno povećanje poslovnog rezultata. Iskazani ukupni višak prihoda nad rashodima MKF iznosio je 7,1 milion KM (osam MKF), a manjak prihoda nad rashodima su iskazale tri MKF u iznosu od 0,2 miliona KM.
Treba napomenuti da je u odnosu na kraj 2020. godine, broj MKO na polugodištu 2021. smanjen obzirom da je jednoj MKF u maju ove godine oduzeta dozvola za rad. Obzirom da je ova MKF poslovala u drugom kvartalu 2021. godine, izvještaji za posmatrani period su uključeni u ovu analizu.

Izvor: Agencija za bankarstvo Federacije BiH

Ukupni prihodi mikrokreditnog sektora u FBiH ostvareni u prvih šest mjeseci 2021. iznose 58,1 milion KM i veći su za 3,9 miliona KM ili 7,2% u odnosu na isti period lani.
U strukturi ukupnih prihoda MKO, prihodi od kamata i slični prihodi učestvuju sa 92,1%, operativni prihodi sa 6,8%, a ostali poslovni prihodi sa 1,1%. U odnosu na isti period prošle godine, prihodi od kamata i slični prihodi su zabilježili rast od 3,3 miliona KM ili 6,5%. Prihodi od kamata na kredite, kao najznačajnija stavka prihoda od kamata i sličnih prihoda porasli su za 3,7 miliona KM ili 8,1%.
Ukupni rashodi mikrokreditnog sektora u FBiH u prvom polugodištu 2021. iznosili su 50,8 miliona KM i manji su za jedan milion KM ili 1,9% u odnosu na isti period lani.
Prema podacima regulatorne agencije (FBA) ukupna aktiva mikrokreditnog sektora u FBiH krajem juna 2021. iznosila je 660,3 miliona KM i za 2,2 miliona KM ili 0,3% je veća u odnosu na kraj 2020. godine. Stopa rasta ukupne aktive MKD je 0,6%, dok je stopa rasta aktive MKF 0,3%.
Ukupni neto mikrokrediti iznose 539,5 miliona KM, što čini 81,7% ukupne aktive mikrokreditnog sektora u FBiH i zabilježili su rast od 5,7 miliona KM ili 1,1% u odnosu na kraj 2020. godine. Stopa rasta neto mikrokredita u MKD je 3,8%, dok su neto krediti MKF neznatno porasli.
Ukupni kapital na nivou mikrokreditnog sektora u FBiH iznosi 321,9 miliona KM ili 48,8% ukupne pasive i veći je za 10,3 miliona KM ili 3,3% u odnosu na kraj 2020. godine, pri čemu je stopa rasta ukupnog kapitala MKD 6,5%, a MKF 2,7%.
Operativna efikasnost poslovanja mikrokreditnog sektora FBiH sa 30.06.2021. godine je 18,48%, što je u okviru propisanog pokazatelja, a iskazani povrat na aktivu, prilagođen za inflaciju, tržišnu cijenu kapitala i donacije je pozitivan i iznosi 3,28%, što je u skladu sa propisanim ograničenjem poslovanja.
U mikrokreditnom sektoru FBiH krajem juna 2021. bilo je 1.387 zaposlenih, što je za sedam radnika ili 0,5% manje u odnosu na kraj 2020. godine.