FBiH: Prihodi faktoringa lani smanjeni za 20,1%, na 785 hiljada KM

Po osnovu ugovora o faktoringu na kraju 2022. godine banke su potraživale ukupno 19,2 miliona KM, u cijelosti u domaćem faktoringu

0
298
Ukupan broj novozaključenih ugovora o faktoringu iznosio je 228, manje za 34,7% nego u 2021.

Ukupni prihodi pružaoca usluga faktoringa u Federaciji BiH na kraju 2022. godine iznosili su 785 hiljada KM (prihodi od kamata, naknada za faktoring i administrativnih naknada). U poređenju sa 2021. godinom, prihodi pružaoca usluga faktoringa bili su manji za 197 hiljada KM ili 20,1%. U strukturi iskazanih ukupnih prihoda, 69,3% se odnosi na faktoring sa pravom regresa, a 30,7% na faktoring bez prava regresa.
Faktoring poslovanje u FBiH obavljaju tri komercijalne banke, od kojih su dvije članice međunarodnih bankarskih grupa sa sjedištem u zemljama članicama EU i jedna u pretežno domaćem vlasništvu.
Po osnovu ugovora o faktoringu na kraju 2022. godine banke su potraživale ukupno 19,2 miliona KM, u cijelosti u domaćem faktoringu, od čega se iznos od 10,8 miliona KM ili 56,1% odnosi na faktoring sa pravom regresa, a 8,4 miliona KM ili 43,9% na faktoring bez prava regresa.
Ukupan broj novozaključenih ugovora o faktoringu u FBiH u 2022. bio je 228, a svi ugovori se odnose na domaći faktoring. U odnosu na godinu ranije, broj ugovora u 2022. je manji za 121 ugovor ili 34,7%.
Zaključeno je 227 ugovora o faktoringu sa pravom regresa ili 99,6% i jedan ugovor o faktoringu bez prava regresa ili 0,4%. Pružaoci usluga faktoringa u posmatranom periodu nisu obavljali poslove otkupa novčanih potraživanja u inostranom faktoringu, niti poslove srodne faktoringu.
Prema sektorskoj strukturi kupca kod regresnog prava, najveće učešće imaju javna preduzeća, obzirom na vrijednost otkupljenih potraživanja koja sa 31.12.2022. godine iznose 90,8 miliona KM, što čini 54,8% ukupne vrijednosti faktoring poslova u FBiH. Slijedi učešće privatnih preduzeća i društava sa 75 miliona KM ili 45,2% ukupne vrijednosti faktoring poslova u FBiH.
Ukupan otkupljeni nominalni iznos novčanih potraživanja i nominalni iznos isplaćenih kupčevih obaveza prema dobavljačima pružaoca usluga faktoringa u FBiH u 2022. iznosi 165,8 miliona KM, što je u odnosu na isti period prethodne godine povećanje od 11,1 milion KM ili 7,2%, podaci su Agencije za bankarstvo FBiH.