FBiH: Za Fond solidarnosti 10,2% prihoda od doprinosa za zdravstveno osiguranje

Dopunjena odluka o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja FBiH: na A listu dodani formoterol fumarate dihidrat i indakaterol, a na B listi je za lijek olanzapin dodan i njegov farmaceutski oblik 'obložene tablete'

0
115
Procenat izdvajanja u Federalni fond solidarnosti iz doprinosa za zdravstveno osiguranje isti kao i lani

Vlada Federacije BiH danas je, na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, donijela dvije odluke koje se odnose na oblast zdravstvene zaštite u Federaciji BiH.
Prva odluka se odnosi na izdvajanje sredstava u Fond solidarnosti FBiH za 2023. godinu. U Fond solidarnosti će u ovoj godini biti izdvajano 10,2 posto od ukupnih prihoda ostvarenih od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje. O ovoj odluci u roku od 15 dana Vlada FBiH će obavijestiti Parlament FBiH u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju. Odluka stupa na snagu narednog dana od objave u Službenim novinama FBiH, a primjenjivat će se za 2023. godinu.
Odluka je donesena, kako je obrazloženo, jer se za svaku kalendarsku godinu uređuje procenat izdvajanja od ukupnih prihoda ostvarenih na osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, a u korist Fonda solidarnosti FBiH, u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju. Također, istaknuto je da je procenat izdvajanja u Federalni fond solidarnosti iz sredstava doprinosa za zdravstveno osiguranje za 2023. godinu ostao na istom nivou kao i prošle godine.
Federalna vlada danas je, također, donijela i dopunu Odluke o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja FBiH. Na ovaj način su na A listu lijekova dodani formoterol fumarate dihidrat i indakaterol, a na B listi je za lijek olanzapin dodan i njegov farmaceutski oblik ‘obložene tablete’.