Federalni zavod: 66,7 miliona KM za nove programe zapošljavanja u 2023.

0
283
Među nezaposlenim najviše je KV radnika (31,57%) i NKV radnika (30,23%)

Za provođenje Programa rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2023. godinu planirano je ukupno izdvajanje od 111.310.466 KM, od čega se na nove programe zapošljavanja odnosi 66.700.516 KM, a na prenesene obaveze po osnovu mjera aktivne politike zapošljavanja čija je realizacija započela ranije i dospjet će na naplatu u 2023. godini 44.609.950 KM.
Na ovaj program Zavoda koji je predložilo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Vlada FBiH dala je saglasnost na jučerašnjoj sjednici u Sarajevu.
Kao jedan od prioritetnih zadataka u 2023. godini u Programu je istaknuto osiguranje 15 miliona KM za materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba u FBiH, a riječ je o iznosu projiciranom od kantonalnih službi za zapošljavanje.
Prema planu Federalnog zavoda, programi aktivne politike zapošljavanja naredne godine obuhvatit će 14.300 nezaposlenih osoba. Ovi programi se odnose na podršku nezaposlenima u aktivnom traženju posla, obuku i pripremu za rad, poticanje zapošljavanja kod poslodavaca i poticanje samozapošljavanja, odnosno pokretanje i registraciju poslovnih aktivnosti (start-up biznisi).
U Programu rada Zavoda za narednu godinu predviđena je i realizacija programa sufinansiranja zapošljavanja, samozapošljavanja i obuke radi pružanja podrške za 13.000 osoba sa evidencije nezaposlenih u FBiH, sa posebnom rodnom i socijalnom osjetljivošću.
Kako ističu iz Federalnog zavoda za zapošljavanje, ciljne grupe mjera iz programa sufinansiranja zapošljavanja, samozapošljavanja i obuke su mladi bez radnog iskustva, žene, osobe starije od 40 godina, dugotrajno nezaposlene osobe prijavljene na evidenciju godinu i više, osobe nižih kvalifikacija ili bez kvalifikacija, zatim osobe s invaliditetom. Prioritet su i djeca i supružnici osoba s invaliditetom od 60 posto i više, demobilisani borci i njihova djeca, članovi šehidskih i porodica poginulih branilaca, Romi i drugi.
Prema Programu rada Zavoda za narednu godinu, 14.593.605 KM planira se izdvojiti za provođenje zajedničkih projekata sa drugim pravnim subjektima, od čega se 8.000.000 KM odnosi na nove projekte podrške za 1.300 nezaposlenih osoba. Preostalih 6.593.605 KM odnosi se na prenesene obaveze iz prethodnih godina, a koje dospijevaju u narednoj.
Također, predviđeno je da 2.995.774 KM bude doznačeno Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za realizaciju programa tog fonda, a u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom u 2023. godini, navode iz Federalnog zavoda za zapošljavanje.