Interventno servisiranje rate EBRD-ovog kredita za BHANSA-u

0
277
Za uplatu kredita BHANSA-e biće izdvojeno oko 764,5 hiljada eura

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju u vezi sa zahtjevom Agencije za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi BiH za obezbjeđenje sredstava za plaćanje jedne rate po EBRD kreditu.
U Informaciji se navodi da su proglašenje stanja prirodne ili druge nesreće na području BiH 17. marta i širenje pandemije Covid-19 doveli do pada vazdušnoj saobraćaja iznad teritorije BiH više od 90% i potpunog prestanka priliva sredstava iz redovnih izvora prihoda Agencije, što za posljedicu ima nemogućnost obezbjeđenja sredstava za otplatu rate EBRD-ovog kredita.
Ministarstvo finansija i trezora BiH zaduženo je da sa računa za interventno servisiranje duga obezbijedi sredstva i izvrši servisiranje po osnovu ovog EBRD-ovog kredita, koji dospijeva u septembru 2020. godine, i to u ukupnom iznosu od 764.509,84 eura, odnosno 1.495.251,28 KM, što uključuje obaveze po osnovu glavnice i kamate te bankarske troškove koji će biti naknadno obračunati.
Prethodno će Ministarstvo finansija i trezora i Agencija za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi BiH zaključiti sporazum kojim će biti regulisani rok i način povrata sredstava po osnovu ovog EBRD-ovog kredita.