Jačanje regionalne saradnje na povratu nezakonito stečene imovine

0
806
Na regionalnoj konferenciji razgovaralo se o povratu nezakonito stečene imovine

Regionalna antikorupcijska inicijativa (RAI) i Savjet za individualna prava u Evropi (AIRE) u saradnji sa vladom Velike Britanije i OSCE, organizovali su regionalnu konferenciju pod nazivom ‘Jačanje saradnje na polju povrata imovine’, koja je okupila stručnjake za povrat imovine, tužioce i članove pravosudnih organa sa područja jugoistočne Evrope i šire.
Cilj konferencije bio je predstaviti nalaze komparativne analize koju su pripremili AIRE Centar, London i Sekretarijat RAI-a u vezi sa oduzimanjem nezakonito stečene imovine na Zapadnom Balkanu. Analiza se posebno osvrće na konačne sudske presude u slučajevima korupcije, sa posebnim osvrtom na standarde ljudskih prava.
“Studija o povratu nezakonito stečene imovine na zapadnom Balkanu, skupa sa Studijom u drugim područjima RAI jurisdikcije sprovedena je sa jasnim ciljem da se obezbijedi pregled trenutnog stanja, identifikuju zajednički izazovi kao i nedostatci na lokalnom nivou na koje se može uticati regionalno”, rekao je Vladan Joksimović, šef RAI Sekretarijata.
Ključni nalaz studije, koji je potvrđen i tokom rasprave na konferenciji, jest da su međunarodni i evropski standardi u velikoj mjeri preneseni u nacionalna zakonodavstva pravosuđa Zapadnog Balkana. Međutim, provedba ovih standarda mora biti poboljšana.
“Istraživanje potvrđuje potrebu jačanja sposobnosti agencija za provedbu zakona i službi tužiteljstva da sistemski provode finansijske istrage paralelno s kaznenim istragama, te potiče na dosljedniju primjenu evropskih pravnih standarda i važnih mjera zaštite koje su u njima sadržane”, izjavila je Biljana Braithwaite, menadžerka Programa za Zapadni Balkan AIRE centra u Londonu.
Braithwaite je također ukazala na nalaz koji je naglasio sve veću potražnju za korištenjem mehanizama međunarodne saradnje tokom procesa oduzimanja imovine, sa državama koje su uključene u izuzimanje imovine van svojih granica.
Učesnici konferencije takođe su predstavili iskustva iz Velike Britanije, Italije, Bugarske, Hrvatske, Moldavije i Rumunije, kao i ključne međunarodne instrumenate koji regulišu ovo područje.
Konferencija je dio projekta ‘Borba protiv korupcije na zapadnom Balkanu i jačanje regionalne saradnje na području povrata imovine’, koji se provodi uz podršku vlade Velike Britanije i OSCE.
Projekat analizira efikasnost učinkovitost i poštivanje ljudskih prava u kaznenopravnim sistemima jugoistočne Evrope u vezi sa zapljenom i oduzimanjem sredstava stečenih kriminalnim aktivnostima.