Koridor 5C: Za dionicu Poprikuše – Medakovo 340 miliona eura

0
1760
Dionica autoceste Poprikuše - Medakovo duga je 36 km

Vlada Federacije BiH danas je podržala inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Evropske investicijske banke (EIB) budu osigurana sredstva za izgradnju dionice autoceste Poprikuše – Medakovo na Koridoru 5c u iznosu do 340 miliona eura. Također, prihvatila je informaciju o kreditu EIB-a, kao osnovi za vođenje pregovora.
Zaduženi su Federalno ministarstvo finansija, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar da u tim za pregovore o kreditu imenuju ovlaštene predstavnike.
Konačna odluka o zaduženju bit će donijeta po okončanju pregovora sa EIB-om, s kojom će biti utvrđeni konačni uvjeti kreditnog zaduženja. Krajnji dužnik po ovom kreditnom zaduženju su Autoceste FBiH.
Dionica Poprikuše – Medakovo duga je 35 kilometara, a ukupna procijenjena vrijednost izgradnje i nadzora nad izgradnjom je 362 miliona eura. Dionica se sastoji od dva dijela i to Medakovo – Ozimice i Ozimice – Poprikuše. Na ovoj trasi je i tunel dužine 1.800 metara te dvostrana odmorišta Tugovo i Galovac.
Sekcija od Ozimica do Tatarbudžaka je u koridoru trase koju je prethodno usvojila lokalna zajednica. Od Tatarbudžaka se trasa spušta na područje naselja Šećin Han između koridora trase magistralne ceste i željeznice, s jedne, te korita rijeke Bosne, s druge strane. Dalje, trasa uglavnom ide tim koridorom do početka naredne dionice Poprikuše – Zenica sjever. Trasa dodiruje naselja Varišište, Šećin Han, Brezovo Polje i u Golubinji završava. Na samom spoju dionica predviđena je petlja Poprikuše.
Na ovoj trasi je predviđeno 10 mostova dužina od 35 metara do najdužeg od 406 metara. Uglavnom su veći i zahtjevniji objekti projektovani preko korita rijeke Bosne, magistralne ceste i željezničke pruge. Trasa uključuje i četiri tunela dužina od 225 do 770 metara, te jedno odmorište.