KS: Objavljeni rezultati javnog poziva za subvencioniranje zamjena peći na ugalj

0
231
Za 77 aplikanta odobrena subvencija za zamjenu peći na čvrsto gorivo sa kotlovima na pelet

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini u oktobru prošle godine potpisali su Sporazum o saradnji na implementaciji Pilot projekta subvencioniranja zamjene peći/kotlova na ugalj i ostala čvrsta goriva sa certificiranim pećima i toplotnim pumpama u domaćinstvima u Kantonu Sarajevo.
Sredstva za implementaciju Pilot projekta je obezbijedilo resorno ministarstvo, a aktivnosti na ovom projektu provode se u okviru projekta ‘Zeleni ekonomski razvoj’, koji finansira Švedska u saradnji sa ostalim partnerima.
U skladu sa modelom Pilot projekta, 4. januara ove godine objavljen je Javni poziv vlasnicima individualnih stambenih objekata sa područja KS za subvencioniranje zamjene peći na ugalj i ostala čvrsta goriva sa certificiranim pećima i toplotnim pumpama, na koji je odaziv građana bio izuzetno velik.
Radna grupa je pregledala sve pristigle aplikacije, te potpune bodovala prema kriterijima datim u Javnom pozivu. Rang lista aplikanata koji su zadovoljili uslove javnog poziva se može preuzeti na linku: https://bit.ly/3gmS6j5.
Uslove ovog javnog poziva je ispunilo 817 aplikanata, dok je uslove za subvencioniranje zamjene peći/kotla na čvrsto gorivo sa toplotnim pumpama ispunio 51 aplikant.
Pregledom pristiglih prijava Radna grupa je utvrdila da je određeni broj aplikacija nepotpun, obzirom da nisu dostavljeni svi dokumenti traženi javnim pozivom ili prijavni formular nije pravilno popunjen i isti nisu bodovani, te se iz navedenih razloga ne nalaze na objavljenoj rang listi.
Uzevši u obzir raspoloživa sredstva za subvencioniranje, za 77 aplikanta je odobrena subvencija za zamjenu peći na čvrsto gorivo sa certificiranom peći na pelet, odnosno za 27 aplikanata je odobrena subvencija za zamjenu peći na čvrsto gorivo sa toplotnim pumpama.
Detaljne upute o narednim koracima i rokovima, korisnici (oni kojima je odobrena subvencija) će dobiti putem pošte na kućnu adresu u roku od 15 dana od dana objavljivanja ove rang liste.