Objavljeni registri neporeznih nameta kojih u BiH ima više od 3.000

0
912
Postojeći fiskalni sistemi u RS-u moraju biti zamijenjeni novim sistemima

Vijeće ministara BiH danas je upoznato s Informacijom Ureda koordinatora za reformu javne uprave o smanjenju poreza i doprinosa, te parafiskalnih nameta i njihova harmonizacija na prostoru Bosne i Hercegovine.
Prema Informaciji, uspostavljeni su i objavljeni registri neporeznih nameta u entitetima i Brčko distriktu kao prvi korak u mapiranju neporeznih davanja. Na ovaj način ispunjena je obaveza iz Akcionog plana Reformske agende te stvorene pretpostavke za buduće aktivnosti smanjenja i harmonizacije neporeznih davanja kojih na svim nivoima u BiH ima više od 3.000.