Od jula uspostava Registra djece s poteškoćama u razvoju i invaliditetom u FBiH

0
280

Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u vezi s Registrom djece s poteškoćama u razvoja i invaliditetom.
Nadležna federalna ministarstva rada i socijalne politike, zdravstva, te obrazovanja i nauke, zadužuju se da 1.7.2022. godine uspostave funkcionalan Jedinstveni registar djece s poteškoćama u razvoju i invaliditetom na cijelom području Federacije BiH. Također, dužna su od 1.5. do 31.5. ove godine, provesti testnu fazu funkcionisanja registra u općinama Tuzla, Travnik i Mostar.
Zadužuju se i da omoguće instaliranje dograđene SOTAC baze podataka, zatim da odrede odgovorne osoba za administriranje bazom podataka djece s poteškoćama u razvoja, te da osiguraju unos specifičnih podataka o djeci svako iz svoje nadležnosti.
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će sa stručnim osobama koje su izradile programsko rješenje baze, provesti obuku kadra na nižim nivoima, radi efikasnog upravljanja registrom.
U danas usvojenoj informaciji Federalnog ministarstvo rada i socijalne politike navedeno je da je Zastupnički dom Parlamenta FBiH nakon razmatranja stanja u zavodima za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine u Pazariću, Drinu i Bakovićima u općini Fojnica, usvojio zaključke, kojim se, između ostalog, traži da Federalno ministarstvo rada i socijalne politike hitno pristupi izradi Jedinstvenog registra djece s poteškoćama u razvoja i invaliditetom, te interresornom uvezivanju oblasti zdravstva, socijalne zaštite i obrazovanja.
Istaknuto je i da će podaci korisnika socijalnih prava biti zaštićeni u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, a pristup podacima moguć jedino putem sigurne mreže.