Odobrena finansijska konsolidacija Univerzitetsko kliničkog centra Tuzla

0
137
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla

Vlada Federacije BiH je, na usaglašen prijedlog federalnih ministarstva zdravstva i finansija, donijela Odluku o finansijskoj konsolidaciji i/ili restrukturiranju Univerzitetsko kliničkog centra Tuzla. Danas je donesena i Odluka o usvajanju Programa finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja UKC Tuzla.
Finansijska konsolidacija i/ili restrukturiranje u UKC Tuzla obavit će se u periodu od deset godina računajući od dana usvajanja ove odluke i Programa finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja UKC Tuzla.
U Programu je navedeno da su ukupne neizmirene obaveze ove zdravstvene ustanove na dan 31.12.2021. godine evidentirane u iznosu od oko 51,4 miliona KM, od čega se na kratkoročne obaveze odnosi iznos od skoro 50,4 miliona KM. Kada je riječ o kratkoročnim obavezama, najveće su prema dobavljačima (39,8 miliona KM), te po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih (skoro 10,5 miliona KM).
Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava Transfera za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH, u ovoj godini za UKC Tuzla predviđeno je 9,6 miliona KM, od ukupno ovogodišnjih 75 miliona KM namjenjenih za kliničke centre, te kantonalne i opće bolnice.
Inače, Zakonom o finansijskoj konsolidaciji i restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u FBiH predviđeno je da se za ove namjene u tri fiskalne godine iz Budžeta FBiH izdvoji ukupno 225 miliona KM.