Plave trake olakšat će pomorski saobraćaj između CEFTA zemalja i EU

0
175
CEFTA i Transportna zajednica: Potpisani Memorandumi između Crne Gore, Albanije i Italije

Inicijativa Plave trake unaprijedit će pomorski saobraćaj između Crne Gore, Albanije i Italije, zahvaljujući SEED+, sistemu za elektronsku razmjenu podatakau CEFTA-i.
Memorandumi o razumijevanju o elektronskoj razmjeni podataka koje su potpisali Genti Gazeli, generalni direktor Uprave carina Albanije, Rade Milošević, direktor Uprave prihoda i carina Crne Gore i Marčelo Minena, direktor Agencije za akcize, carine i monopole Italije, otvaraju mogućnosti za dalje širenje inicijativa Zelene i Plave trake prema ostalim državama članicama EU.
Ovo je važna prekretnica za zemlje potpisnice CEFTA sporazuma, s obzirom na to da će ova saradnja biti od koristi ne samo Crnoj Gori i Albaniji, već i drugim članicama CEFTA-e, koje će koristiti crnogorske i albanske luke za trgovinu. Uspostavljanje IT infrastrukture je u toku, a očekuje se da će sistem biti operativan najesen 2022. godine. Ovo je također bila i prilika da se razmotri budući razvoj inicijative Plave trake i trgovinski odnosi na području Jadranskog mora.
Podaci će se elektronski razmjenjivati putem SEED platforme, koju finansira EU. SEED sistem za elektronsku razmjenu podataka ima ključnu ulogu u implementaciji CEFTA-TCT Zelenih traka u CEFTA članicama, ali i između CEFTA članica i Grčke, koji je u funkciji od jula ove godine. SEED se implementira od 2010. godine, kasnije je nadograđen na SEED+, a poboljšao je upravljanje graničnim prelazima na Zapadnom Balkanu, efikasnost i prekograničnu komunikaciju, te pojednostavio i modernizovao procedure.

“SEED sistem je srž inicijative Zelene/Plave trake, a pruža sigurnu IT infrastrukturu za ubrzavanje carinskih procedura, formalnosti i carinskih kontrola ne samo između CEFTA članica, već i sa EU. Budući da je veoma fleksibilan i prilagodljiv, SEED sistem približava naše administracije i privredu EU i njenom jedinstvenom tržištu”, izjavio je Emir Đikić, direktor CEFTA Sekretarijata.
Memorandumi potpisani između Crne Gore, Albanijei Italije u potpunosti razmatraju važnost carina i drugih poreza koji se primjenjuju u prometu robe, prepoznaju potrebu za prekograničnom saradnjom i uzimaju u obzir ciljeve Akcionog plana zauspostavljanje zajedničkog regionalnog tržišta.
“Cijenim značajnim implementaciju Plavih koridora sa našim EU partnerima i Agencijom za akcize i carine Italije. Inicijativa Plavih koridora će kroz elektronsku ramjenu podataka kroz CEFTA SEED platformu dodatno olakšati, modernizovati i ubrazati carinske procedure i kontrole, a samim tim i ojačati postojeću saradnju između naših službi u svim CEFTA zemljama”, kazao je Rade Milošević, direktor Uprave prihoda i carina Crne Gore.
“Prva operativna Plava traka između EU i Zapadnog Balkana rezultat je više od dvije godine koordinisanog djelovanja brojnih aktera, u skladu sa obavezama preuzetim na samitu EU-Zapadni Balkan na Brdu pri Kranju. Uspostavljanjem Zelenih traka, prvo unutar cijelog regiona, a zatim i na granicama sa EU, približavamo region Evropskoj uniji. Proširenje koncepta na more i uspostavljanje prve Plave trake podstaći će multimodalni transport i dovesti do povećanja trgovinskih tokova. Očekujem procvat novih trgovačkih puteva, koji će donijeti koristi i građanima i privredi. Transportna zajednica će nastaviti da radi sa državama članicama EU i partnerima na Zapadnom Balkanu na daljem unapređenju transportnih veza i ekonomskih odnosa”, rekao je Matej Zakonjšek, direktor Stalnog sekretarijata Transportne zajednice.
Uspostavljanje CEFTA-TCT Zelenih koridora/traka unutar zapadnog Balkana tokom pandemije Covid-19 pokazalo se kao jedan od najuspješnijih primjera regionalne saradnje.