Podići svijest mladih da budu aktivni na tržištu rada

Potrebna jača saradnja javnih službi zapošljavanja u cilju zapošljavanja mladih

0
1258
Učsnici međunarodne konferencije 'Program Garancija za mlade kao prevencija nezaposlenosti mladih'

Ne postoje univerzalni programi zapošljavanja mladih koji se provode van članica Evropske unije. Bez obzira koji se modeli koriste jedan od osnovnih preduvjeta jeste saradnja javnih službi zapošljavanja, kao glavnih implementatora mjera zapošljavanja mladih, sa institucijama obrazovanja, lokalnim zajednicama i nevladinim sektorom.
Ovo je jedan od osnovnih zaključaka dvodnevne međunarodne konferencije o problemu nezaposlenosti održane u Sarajevu u organizaciji Agencije za rad i zapošljavanje BiH i Svjetske asocijacije javnih službi zapošljavanja (WAPES).
Cilj konferencije je bio razmijeniti iskustva i najbolje prakse u zapošljavanju mladih među zemljama članicama WAPES-a, sa posebnim akcentom na transfer iskustava i praksi u zapošljavanju mladih u Evropskoj uniji putem programa Garancija za mlade.
Na konferenciji su učestvovali predstavnici službi za zapošljavanje Austrije, Azerbejdžana, Belgije, Bugarske, Crne Gore, Estonije, Francuske, Holandije, Hrvatske, Tajvana, Mađarske, Rusije, Slovenije, Švedske, Španije, Turske, kao i predstavnici entitetskih zavoda za zapošljavanje, zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta, te predstavnici kantonalnih službi zapošljavanja.
Nakon uspješnog dvodnevnog rada, tri radna panela i 12 prezentacija, učesnici konferencije su posebno izdvojili dva problema kada je u pitanju nezaposlenost mladih: problem mladih koji su izašli iz obrazovnog procesa, a trenutno nisu uključeni u bilo kakvu edukaciju, obuku niti su zaposleni, te problem neevidentiranog dijela te populacije. U tom smislu panelisti su se složili da treba paralelno raditi na evidentiranju ovog dijela populacije, te kreirati i implementitrati mjere koje će voditi brzoj aktivaciji ove populacije na tržište rada.
U cilju uspješnog provođenja svih aktivnosti i postizanja očekivanih rezultata neophodno je kontinuirano raditi na edukaciji zaposlenih u službama zapošljavanja i to na način sa posebnim fokusom na specijalizirane obuke za savjetnike koji rade sa mladima.
Također, javne službe zapošljavanja trebaju da preduzimaju mjere rane intervencije kada je riječ o mladoj populaciji. To znači da se službe zapošljavanja moraju uključiti već na nivou srednjeg pa i osnovnog obrazovanja u aktivnu komunikaciju sa mladima kako bi im se podigla svijest o potrebi da budu aktivni na tržištu rada.
Potrebno je također da službe zapošljavanja veću pažnju posvete monitorngu i evaluaciji programa koje provode, kako bi bile spremne da u ranoj fazi utječu na sve nedostatke programa, te ih na vrijeme koriguju i povećavaju njihovu efikasnost.
Na kraju konferencije učesnici su potcrtali važnost WAPES-a kao platforme za razmijenu znanja i iskustava, te uvezivanja javnih službi zapošljavanja s ciljem rješavanja zajedničkih problema.