Prihodi Budžeta FBiH u prvom kvartalu 546,7 miliona KM

0
908
Korisnicima će novac biti isplaćen kao nepovratna (grant) sredstva

Ukupno ostvareni prihodi Budžeta Federacije BiH u prvom tromjesečju 2018. godine, iznose 546,7 miliona KM, što je 19 posto planiranog. Od toga porezni prihodi iznose 374,6 miliona KM, neporezni 74,9 miliona KM, te primici od finansiranja 97,2 miliona KM.
U odnosu na isti period protekle godine, ukupno ostvareni prihodi veći su za 44 posto ili za 167 miliona KM, na što je najvećim dijelom uticalo zaduženje od MMF-a od 97,2 miliona KM.
Znatan porast u odnosu na isti period lani bilježe prihodi od indirektnih poreza koji su veći za 41,1 milion KM.
Ukupno obračunati rashodi i izdaci iznose 371 milion KM, što je 13 posto iznosa planiranog Budžeta FBiH za 2018. godinu. Rashodi i izdaci na gotovinskoj osnovi iznose 303,9 miliona KM, što je 82 posto ukupno obračunatih rashoda i izdataka u ovom periodu.
U prvom tromjesečju 2018. godine isplaćene su i sve obaveze prenesene iz prethodnog perioda, u ukupnom iznosu od 133,2 miliona KM.
U odnosu na izvršenje u istom periodu lani, ukupni rashodi i izdaci bilježe rast od dva posto ili za 5,7 miliona KM.
Najveći iznos sredstava utrošen je na socijalna davanja od 179,6 miliona KM, a slijede opće javne usluge sa izvršenjem od 148,7 miliona KM.
Tekući transferi i drugi tekući rashodi obračunati su u iznosu od 191,9 miliona KM, što je 19 posto planiranog Budžetom za 2018. godinu. Oni se najvećim dijelom odnose na redovne mjesečne transfere za socijalna davanja: za PIO 63,7 miliona KM, za civilne žrtve rata 6,2 miliona KM, za vojne invalidnine 69,1 miliona KM, za provedbu Zakona o dobitnicima ratnih priznanja 3,1 miliona KM i za civilne invalide 34,9 miliona KM.
U okviru transfera za PIO/MIO je iznos od 4,5 miliona KM isplaćen na ime duga prema Federalnom zavodu.