RS iz budžeta izdvaja 3,5 puta više od FBiH za istraživanje i razvoj

0
301
Ukupan iznos za raspodjelu sredstava po ovom programu je oko 14 miliona KM

U Federaciji BiH su budžetska izdvajanja za istraživanje i razvoj u 2020. godini iznosila oko 7,2 miliona KM.
Prema sektorima najviše sredstava (3,4 miliona KM) je utrošeno u oblasti poslovnog sektora 47,35%, dok je prema društveno-ekonomskim ciljevima najviše sredstava (blizu 3.4 miliona KM) utrošeno u oblasti poljoprivrede (46,74%), podaci su Zavoda za statistiku FBiH.
Planirana budžetska sredstva u Federaciji BiH i kantonima za istraživanje i razvoj u 2021.
godini, prema usvojenim budžetima za 2021. godinu iznose nešto više od 8,5 miliona KM. Većina sredstava planirana je u cilju obrazovanja (40,23%).
U Republici Srpskoj su budžetska izdvajanja za istraživanje i razvoj u 2020. godini bila mnogo viša i iznosila su oko 25 miliona KM.
Prema sektorima, najviše sredstava bilo je namijenjeno visokom obrazovanju, 98,8%, zatim državnom sektoru 0,9%, neprofitnom sektoru 0,3% i poslovnom sektoru 0,1%. Izdvajanja za istraživanje i razvoj za sektor inostranstva nije bilo.
S ciljem Opšteg unapređenja znanja: Istraživanje i razvoj finansiran iz opštih fondova univerziteta bilo je izdvojeno najviše sredstava (85,9%), podaci su Zavoda za statistiku RS.
Planirana budžetska sredstva za istraživanje i razvoj u 2021. godini, prema usvojenom budžetu za tekuću godinu, iznose oko 26,3 miliona KM. Većina sredstva planirana je u cilju Opšteg unapređenja znanja: Istraživanje i razvoj finansiran iz opštih fondova univerziteta.