RS: Neto dobit banaka u 2017. porasla na 96,2 miliona KM

0
1780
Izvor: Skraćeni revizorski izvještaji banaka Republike Srpske za 2017. godinu

Bankarski sektor Republike Srpske ostvario je u 2017. godini neto nerevidiranu dobit u ukupnom iznosu od 96,2 miliona KM što je za za 112 posto više u odnosu na 2016. godinu (45,3 miliona KM), podaci su Agencije za bankarstvo RS koja navodi da je ovaj sektor u cjelini stabilan i adekvatno kapitalizovan te da je likvidnost i profitabilnost na zadovoljavajućem nivou.
U prošloj godini bankarsku dozvolu imalo je osam banaka sa sjedištem u RS-u (UniCredit Bank a.d. Banja Luka, NLB Banka a.d. Banja Luka, Nova banka a.d. Banja Luka, Addiko Bank a.d. Banja Luka, Sberbank a.d. Banja Luka, Komercijalna banka a.d. Banja Luka, MF banka a.d. Banja Luka i Pavlović International Bank a.d. Slobomir) a zapošljavale su ukupno 2.917 radnika. Sve banke imaju certifikat o članstvu u Programu osiguranja depozita.
Ukupna bankarska aktiva lani je iznosila 8.133,9 miliona KM što je porast od 7% u odnosu na 2016. godinu (7.581,4 miliona KM). Bilansna aktive iznosila je 7.088,1 miliona KM sa rastom po stopi od 6%, dok je vanbilansna aktiva iznosila 1.045,8 miliona KM sa stopom rasta od 15% u odnosu na 2016.

Izvor: Agencija za bankarstvo RS

Ukupni bruto krediti (4.869,9 miliona KM) čine 65% bruto bilansne aktive i veći su za 7% ili za 310,6 miliona KM u odnosu na 2016. godinu (4.559,3 miliona KM). Prema sektorskoj strukturi kredita evidentan je rast kreditne aktivnosti u sektoru javnih i državnih preduzeća za 26%, zatim u sektoru privatnih preduzeća i društava za 6%, dok je kod građana trend rasta kredita nastavljen i to po stopi od 7% (nominalni rast za 150,9 miliona KM). Krediti sektora Vlade i vladinih institucija (578,9 miliona KM) su prošle godine bili na približno istom nivou kao i 2016. godine (576,2 miliona KM).
Nekvalitetni krediti (NPL) kod banaka sa sjedištem u RS-u lani su iznosili 539,3 miliona KM i manji su za 1% ili za 6,8 miliona KM u odnosu na 2016. Nekvalitetni krediti pravnih lica iznose 358,8 miliona KM sa stopom rasta od 3% u odnosu na 2016. godinu (348,9 miliona KM), dok kod fizičkih lica iznose 180,5 miliona KM sa padom po stopi od 8% (2016: 197,2 miliona KM).
Učešće ukupnih nekvalitetnih kredita u ukupnim kreditima (11,07%) smanjeno je za 0,91 procenata u odnosu na 2016. godinu (11,98%). Učešće NPL-a pravnih lica u ukupnim kreditima pravnih lica iznosilo je 13,35% (2016: 13,8%), dok je učešće nekvalitetnih kredita stanovništva u ukupnim kreditima stanovništva iznosilo 8,27% (2016: 9,71%).
Stopa pokrivenosti ukupnih nekvalitetnih kredita rezervama po regulatornom zahtjevu iznosila je 65,73% (2016: 66,27%), podaci su Agencije za bankarstvo RS.
Depoziti bankarskog sektora RS na kraju 2017. godine iznosili su 5.381,3 miliona KM ili 76% ukupne pasive sa stopom rasta od 7% i veći su za 369,9 miliona KM u odnosu na 2016. godinu (5.011,4 miliona КМ ili 75% ukupne pasive).
Depoziti građana rasli su po stopi od 10% ili u iznosu od 276,6 miliona KM, Vlade i vladinih institucija po stopi od 26% (100 miliona KM), privatnih preduzeća po stopi od 11% (71,7 miliona KM), nebankarskih finansijskih institucija po stopi od 5% i depoziti ostalih sektora po stopi od 21%. Depoziti javnih i državnih preduzeća zabilježili su pad od 8%, dok je trend pada depozita i dalje nastavljen kod sektora bankarskih institucija i to po stopi od 22%, odnosno manji su za 103,5 miliona KM.
Trend rasta ukupne štednje građana, uključujući i tekuće račune građana nastavljen je i u toku 2017. godine (2.908,6 miliona KM), što je porast od 10% u odnosu na 2016. godinu (2.648,9 miliona KM).
Ukupan bilansni kapital banaka u RS iznosi 952,4 miliona KM ili 13% ukupne pasive i bilježi rast po stopi od 8% u odnosu na 2016. godinu (882,5 miliona КМ) kao rezultat rasta akcionarskog kapitala za 2%, rasta neraspoređene dobiti za 28%, zatim rasta rezervi kapitala po stopi od 7%…

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here